Cirkulární ekonomika přitahuje celosvětovou pozornost, je také jednou z mála šancí pro planetu

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ Takto výstižně popsal důležitost vzdělávání v životě člověka učitel národů Jan Amos Komenský. Obdobně přistupuje k edukaci široké veřejnosti i projekt Chytrá recyklace. Tou jasnou cestou, kterou před sebou vidíme, je postupné zvyšování všeobecného povědomí o možnostech třídění, sběru a nakládání s odpadními elektrozařízeními a bateriemi či akumulátory, které už dosloužily a jejich odpovědná spotřeba. Cirkulární ekonomika přitahuje díky požadavku na bez uhlíkové a udržitelné hospodářství celosvětovou pozornost, ale je také jednou z mála možností, jak smysluplně ochránit existující zdroje a tím i naši planetu.

Chytrá recyklace = edukační web + bezplatná informační linka.

Budoucností, kterou Komenský zmiňuje ve svém citátu, je z našeho úhlu pohledu oběhové hospodářství, kde se věci a výrobky, již v okamžiku, kdy si je kupujete, stávají budoucími surovinovými zdroji. Dosavadní model „vytěžit-vyrobit-použít-vyhodit“ je v tomto kontextu již minulostí. Přítomnost znamená šetrnější využívání přírodních zdrojů s cílem snížit využívání primárních zdrojů a omezit plýtvání přírodním kapitálem. Cestou k dosažení cirkulární ekonomiky budoucnosti jsou nové způsoby výroby a spotřeby, nové koncepty hodnot, pravidel a praktik, díky kterým prodloužíme životní cyklus produktů a minimalizujeme nejen vznik odpadu, ale i jeho ne-materiálově využitelných částí. S tím vším velice úzce souvisí i větší informovanost spotřebitelů o tom, jak mají s výrobky zacházet poté, co doslouží. Vzdělávání v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi nebo akumulátory doposud nebylo zrovna tématem na první stránky novin, přesto edukace, informování a pomoc veřejnosti je v této oblasti zcela klíčová a nezastupitelná. Jak mají být lidé přesvědčeni o smysluplnosti a potřebnosti třídění a odevzdávání vysloužilých elektrozařízení a baterií nebo akumulátorů k recyklaci, když stále nemají jasnou představu, co se s výrobky a materiálem z nich získaným ve formě druhotné suroviny dále děje a co z něj vzniká nebo vzniknout může? Navíc v situaci, kdy sám stát raději než materiálovou recyklaci preferuje energetické využití a znevýhodňuje procesy materiálové recyklace?

Pojďme o recyklaci přemýšlet jinak!

Projekt Chytré recyklace představuje kombinaci edukačního webu a bezplatné telefonní linky poskytující informace o sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. Ambicí první fáze bylo vzbudit zájem a zvýšit informovanost obyvatel, protože z čistě praktického hlediska je pro veřejnost de facto nejsložitější to, že není možné realizovat jednotný způsob sběru, na rozdíl třeba od skla, papíru, či plastů. Projekt jasnou a srozumitelnou formou odpovídá na otázky proč a jak třídit elektroodpad, kam ho odevzdat, co se s ním následně děje, či jak lze využít druhotné suroviny získané recyklací. Odpadní elektrozařízení prezentujeme jako zásobárnu cenných druhotných surovin, jejichž využívání pomáhá šetřit přírodní zdroje a předcházet devastaci planety. Důraz však klademe rovněž na předcházení vzniku odpadu, vše v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Další fází projektu jsou připravované reportáže, články a videa napříč celým řetězcem nakládání s odpady tak, abychom celý proces zájemcům o udržitelný způsob života ještě více přiblížili. Naší ideou je napomoci propojit užitečnou spolupráci veřejného sektoru, podnikatelských subjektů, nevládních a neziskových organizací i akademickou sféru ve funkční celek, který bude ve výsledku pomáhat chránit životní prostředí s cílem šetřit primární surovinové zdroje a energii a který všem zúčastněným umožní aktivně se podílet na oběhovém hospodářství, jehož pravidla budou skutečným pohonem snižování spotřeby primárních zdrojů a budou přínosem pro ochranu neobnovitelných zdrojů planety.

Téměř roční provoz bezplatné informační linky jednoznačně ukázal, že informovanost konečných spotřebitelů o možnostech, jak vysloužilý spotřebič odevzdat, je pro aktuální potřeby a situaci uspokojivá. Občané v zásadě vědí, kam vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat. Na poli třídění a recyklace elektroodpadu je na tom Česká republika také poměrně dobře, ve srovnání s ostatními státy Evropské unie se mezi 27 sledovanými státy pohybujeme okolo 10. místa. Stejně tak sběr na jednoho obyvatele se postupně zvyšuje. Podle nedávno zveřejněných údajů Ministerstva životního prostředí ČR vytřídil v roce 2019 každý obyvatel České republiky 9,5 kg odpadu z elektrozařízení, přibližně o jeden kilogram více než v předchozím roce. To vše je zcela jistě dobrým signálem jak pro občany naší země, tak pro naše životní prostředí. Z našich zkušeností ale víme, že by výsledek mohl být mnohem lepší, pokud by byli občané Česka lépe informování o tom, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, a to zejména se zřetelem na zvyšující se poptávku po elektrických a elektronických zařízeních. Povinnosti ohledně informačních kampaní nově upravuje i zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho v této chvíli meziresortně připomínkovaná prováděcí vyhláška. K účinné podobě má tak ještě kus cesty a několik měsíců před sebou.

CIRKULÁŘ Chytré recyklace 2021

Abychom umožnili zájemcům o udržitelný způsob života nahlédnout pod pokličku praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství, pořádáme ve čtvrtek 23. září 1. ročník multioborové online konference pod názvem CIRKULÁŘ Chytré recyklace 2021 aneb V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti. Prostřednictvím virtuálního studia budou moci účastníci konference sledovat odborníky z odpadového a recyklačního odvětví a získají tak doslova v přímém přenosu přehled o aktuálním dění. Probírat se budou témata, která jsou ústředními body současnosti a budoucnosti, včetně přechodu na cirkulární ekonomiku. Program aktuálně prochází finálními úpravami s ohledem jak k turbulentnímu vývoji v oblasti legislativních změn, tak covidové situaci. Chystáme na desítku odborných setkání za účasti zástupců státní i obecní sféry, firem, neziskových organizací a chybět nebudou ani virtuální informační stánky partnerů. Součástí konference bude i panelová diskuse, které se zúčastní členové top managementu kolektivních systémů REMA i zástupců odpadového a recyklačního průmyslu. Více informací o konferenci se zájemci již brzy dozví na stránkách www.chytrarecyklace.cz.

Pavlína Sporková, koordinátor projektu Chytrá recyklace ve společnosti REMA Systém, a.s.

Zdroj: Článek vyšel v letním dvojčísle časopisu Odpadové fórum.

V projektu Chytrá recyklace spojily své síly a know-how Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací, která sdružuje nejvýznamnější ICT dovozce a distributory, a kolektivní systémy REMA zajišťující zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů. V rámci projektu vznikl edukační web www.chytrarecyklace.cz, na kterém spotřebitel najde širokou škálu informací vztahujících se k tématu správného třídění a recyklace elektroodpadu. S dotazy ohledně recyklace pomohou lidem operátoři na bezplatné telefonní lince 800 976 679.

Nahoru