Legislativa

Problematika elektrických a elektronických zařízení je řešena zákonem č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v § 37 tohoto zákona (dále jen „zákon o odpadech“). Tato část zákona zpracovává příslušné předpisy Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. 7. 2012 o odpadních elektrických a elektronických elektrozařízeních) a upravuje povinnosti výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem, a pověřených zástupců výrobců.

Díl 8 zákona se vztahuje od 15. srpna 2018 na elektrozařízení náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 části II. uvedeného zákona

 1. Zařízení pro tepelnou výměnu
 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
 3. Světelné zdroje
 4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
 5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
 6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Podle § 37f odst. 5 se tento díl zákona nevztahuje na

 1. zařízení určená pro vyslání do vesmíru,
 2. velká stacionární průmyslová soustrojí,
 3. velké pevné instalace, s výjimkou jakéhokoli zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako část těchto instalací,
 4. dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 5. nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
 6. zařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,
 7. zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Podrobnosti upravuje vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízením a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.


Co jsou velká stacionární průmyslová soustrojí?
(všechna kritéria musí být naplněna současně)

 • Velké sestavy strojů, zařízení a součástek;
 • Společně fungující a specifické použití (jako nástroj);
 • Zařízení natrvalo na určeném místě nainstalované, odinstalované a používané a udržované odborníky v rámci průmyslového výrobního procesu anebo výzkumné a vývojové instituce.

European WEEE Register Network (EWRN) doporučuje, aby objem takovéhoto zařízení byl více než 15,62 m3 a zároveň jeho hmotnost převyšovala 2 tuny.

Co je velká pevná instalace?
(všechna kritéria musí být naplněna současně)

 • Rozsáhlá kombinace několika typů elektrických zařízení a případně jiných zařízení, která sestavili, nainstalovali a odinstalovali osoby zabezpečující profesionální odbornou činnost;
 • Jsou určené pro stálé používání jako součást budovy a nebo konstrukce na dopředu určeném a vyhrazeném místě;
 • Je možné nahradit jen stejným specificky navrženým zařízením.

European WEEE Register Network (EWRN) doporučuje, aby objem takovéto instalace byl více než 32 m3 anebo její hmotnost převyšovala 44 tun anebo bylo nutno pro instalaci použít zvedací a manipulační zařízení (jeřáb) do specifických průmyslových objektů a nebo potřebný příkon elektrické energie větší než 375 kW.

Co jsou dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích?
(kritéria musí být naplněna současně)

 • Elektrická vozidla bez ohledu na počet kol, která jsou typově schválena Nařízením EU č. 163/2013 a jsou považována za dopravní prostředky osob anebo zboží;
 • Všechna elektrická vozidla, která mají více než dvě kola.

Výše uvedené podmínky znamenají že např. dětská elektrická autíčka, elektrické koloběžky a jiné nejsou součástí uvedené výjimky. Naopak elektrické invalidní vozíky a skútry, elektrické vysokozdvižné vozíky, čistící vozidla, osobní auta, nákladní auta, autobusy, tramvaje, motorky a vlaky pod uvedenou výjimku spadají.


Níže naleznete důležité definice – pro účely zákona se rozumí:

Co je elektrozařízení?
§ 37g písm. a)
„elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen „elektrozařízení“) – zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud,“


Kdo je výrobce (dovozce) elektrozařízení?
§ 37g písm. e)
„výrobcem – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice

1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena,
2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena,
3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n , v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice usazena, nebo
4. prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena,“


Co je zpětný odběr elektrozařízení?
§ 37g písm. g)
„zpětným odběrem elektrozařízení – odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od konečných uživatelů bez nároku na úplatu v místě zpětného odběru nebo v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení posledním prodejcem či v jeho bezprostřední blízkosti,“


Co je oddělený sběr elektroodpadu?
§ 37g písm. h)
„odděleným sběrem elektroodpadu – odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů v místě odděleného sběru,“


Co je místo zpětného odběru?
§ 37g písm. i)
„místem zpětného odběru – místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházejících z domácností,“


Co je místo odděleného sběru?
§ 37g písm. j)
„místem odděleného sběru – místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán elektroodpad,“


Kdo je poslední prodejce?
§ 37g písm. o)
„posledním prodejcem – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), dodává v rámci své podnikatelské činnosti elektrozařížení konečnému uživateli,“


Registrace na Ministerstvo životního prostředí a hlášení změn 
§ 37i

„(1) Výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona, je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle odstavce 3. Namísto výrobce podle § 37g písm. e) bodu 4 (dále jen „zahraniční výrobce“) podává návrh na zápis do Seznamu svým jménem pověřený zástupce, kterého si tento výrobce určil v souladu s § 37q odst. 1. Seznam je informačním systémem veřejné správy. Správcem Seznamu je ministerstvo.

(2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce nebo pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 ministerstvu k rozhodnutí v listinné podobě a současně v elektronické podobě, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu58), a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1. Návrh na zápis do Seznamu může ministerstvu způsobem podle věty první rovněž podat pověřený zástupce podle § 37q odst. 2. Výrobce není povinen podat návrh na zápis do Seznamu, jestliže jeho povinnosti plní pověřený zástupce podle § 37q odst. 2, který je v Seznamu zapsán.

(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, adresu sídla, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo, pokud byla přidělena, jde-li o fyzickou osobu,

b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo, pokud byla přidělena, jde-li o právnickou osobu,

c) identifikační údaje zahraničního výrobce nebo osoby podle § 37q odst. 2 věty první, pokud návrh podává pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 nebo 2, a písemné pověření, na jehož základě byl pověřený zástupce určen; pro rozsah identifikačních údajů zahraničních osob se použijí přiměřeně písmena a) a b),

d) skupinu elektrozařízení,

e) druh elektrozařízení podle toho, zda je elektrozařízení určeno k použití v domácnostech nebo mimo domácnosti,

f) značku elektrozařízení,

g) použitý způsob prodeje elektrozařízení,

h) způsob plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona,

i) způsob zajištění financování podle § 37n, 37o a 37p a doklady o něm.

(4) Plní-li výrobci nebo pověření zástupci své povinnosti stanovené v tomto dílu zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která dosud není zapsána v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, podávají návrh na zápis do Seznamu spolu s touto právnickou osobou. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) se v tomto případě zapisuje do Seznamu a její zápis je součástí zápisu výrobců nebo pověřených zástupců podle věty první. Výrobci nebo pověření zástupci, kteří plní své povinnosti stanovené v tomto dílu zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která je zapsána v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, návrh na zápis do Seznamu nepodávají. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) vkládá do Seznamu dálkovým přístupem údaje o výrobcích a pověřených zástupcích podle odstavce 3 písm. a) až g). Osoba, jejíž údaje byly vloženy do Seznamu podle věty čtvrté, se pro účely odstavců 2 a 7, § 37j odst. 3 a § 37q odst. 2 považuje za zapsanou v Seznamu. Ministerstvo údaje podle věty čtvrté zpřístupní postupem podle odstavce 7.

(5) Osoba zapsaná v Seznamu provádí dálkovým přístupem změny údajů předložených podle odstavce 3 písm. c) až i) do 30 dnů od jejich uskutečnění. Změna je potvrzena, pokud ministerstvo do 30 pracovních dnů od jejího provedení nevyzve osobu zapsanou v Seznamu k doložení podkladů prokazujících, že plnění jejích povinností stanovených v tomto dílu zákona je zajištěno. Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu, do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Změny údajů o výrobcích a pověřených zástupcích vložených do Seznamu právnickou osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) v souladu s odstavcem 4 nebo jejich výmaz
provede tato právnická osoba dálkovým přístupem do 30 dnů ode dne, kdy změna nebo důvod k výmazu osoby nastaly.

(6) Ministerstvo na základě oznámení nebo vlastního zjištění provede rozhodnutím změnu v zápisu v Seznamu, pokud jde o údaje podle odstavce 3 písm. d), e), h) a i), nebo osobu, u které zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze Seznamu vyřadí. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno. Ministerstvo provádí na základě údajů získaných ze základních registrů změny údajů zapsaných v Seznamu podle odstavce 3 písm. a) a b); rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

(7) Seznam je veřejně přístupný. Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam na portálu veřejné správy v tomto rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou osobu; obchodní firma a právní forma, jde-li o právnickou osobu,

b) adresa sídla,

c)identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

d) skupina elektrozařízení,

e) způsob plnění povinností výrobce podle § 37h odst. 1, včetně uvedení právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), jejímž prostřednictvím plní své povinnosti,

f) údaj o tom, zda se jedná o výrobce, pověřeného zástupce nebo právnickou osobu podle § 37h odst. 1 písm. c)

g) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název zahraničního výrobce nebo osoby podle § 37q odst. 2 věty první, je-li v Seznamu zapsán jejich pověřený zástupce.

(8) Pro účely zápisu do Seznamu ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování podle odstavce 3 písm. h) a i).“

Nahoru