Skupiny EEZ

Skupiny elektrozařízení

Skupiny jsou platné od 15. srpna 2018. Elektrozařízení spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákona o odpadech.

Seznam elektrozařízení podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady:

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

sk_1

Do této skupiny patří chladničky, mrazničky, klimatizační zařízení, tepelná čerpadla atd.

 

 

 

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

sk_3

Do této skupiny patří obrazovky, televize, tablety, notebooky atd.

 

 

3. Světelné zdroje

sk_5

Do této skupiny patří různé typy zářivek a výbojek, atd.

 

 

V následujících skupinách není rozhodujícím kritériem jejich funkce či způsob použití, nýbrž jejich velikost, resp. délka nejdelší strany:

4. Velká zařízení

sk_2

Kterýkoli vnější rozměr těchto zařízení přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležících do skupin 1, 2 a 3.

Tato skupina zahrnuje např. domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu.

 

5. Malá zařízení

sk_6

Žádný vnější rozměr těchto zařízení nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležících do skupin 1, 2, 3 a 6.

Tato skupina zahrnuje např. domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu.

 

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

Žádný vnější rozměr těchto zařízení nepřesahuje 50 cm.

Podle § 37f odst. 4 a 5 se příslušný díl zákona nevztahuje na: 

zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených výlučně k vojenským účelům,

zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,

přímo žhavené žárovky

– zařízení určená pro vyslání do vesmíru,

velká stacionární průmyslová soustrojí,

velké pevné instalace, s výjimkou jakéhokoli zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako část těchto instalací,

dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,

zařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,

zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Nahoru