Zajištění povinnosti

REMA Systém nabízí výrobcům a dovozcům kompletní řešení jejich zákonných povinností podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U povinností plynoucích ze zákona o odpadech, které není možné přenést na kolektivní systém, poskytujeme výrobci a dovozci elektrozařízení informační a legislativní pomoc, případně můžeme poskytnout připravené materiály pro jejich řádné plnění.

Řešení zákonných povinností ve spolupráci s REMA Systémem:

a. Zajištění prostřednictvím REMA Systému

 1. Podání Návrhu na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném Ministerstvem životního prostředí
 2. Zpracování roční zprávy o plnění povinností za uplynulý kalendářní rok a každoroční zasílání Ministerstvu životního prostředí do 31.března
 3. Zajištění a financování zpětného odběru použitých elektrozařízení z domácností
 4. Zajištění financování odděleného sběru elektroodpadu od firem a podnikatelů
 5. Zajištění a financování zpracování elektroodpadu za použití nejlepších dostupných technik
 6. Zajištění a financování podle předepsaných hodnot využití elektroodpadu
 7. Poskytnutí informací zpracovatelům elektrozařízení
 8. Vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
 9. Hlášení změn údajů na Ministerstvo životního prostředí

b. Zajištění výrobcem/dovozcem elektrozařízení

 1. Plnění povinností spojených s uváděním elektrozařízení na trh
  • elektrozařízení vyrábět, aby byla usnadněna demontáž a využití
  • zamezit obsahu olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromované bifenyly a polybromované difenylétery
 2. Opatřit elektrozařízení značením dle daných parametrů – symbolem přeškrtnuté podtržené popelničky
 3. Informovat koncové uživatele a prodejce o způsobu provedení odděleného sběru
 4. Vykazování množství uvedených elektrozařízení na trh
 5. Recyklační příspěvek účtovat dalším prodejcům nebo koncovým uživatelům
Nahoru