Zpracování osobních údajů fyzických osob
ve společnostech REMA / Processing of Personal Data of Natural Persons in REMA Companies

Společnosti REMA se v rámci výkonu své podnikatelské činnosti zabývají především ochranou životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů, když zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci odpadu v celé České republice. Při všech těchto činnostech dochází též ke zpracování osobních údajů nejrůznějších osob.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování a dle kterého jsme povinni Vás informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, o Vašich právech a o dalších skutečnostech z hlediska ochrany osobních údajů.

Společnosti REMA respektují nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, ctí soukromí fyzických osob a všechny jí poskytnuté osobní údaje zpracovává s náležitou péčí a úctou, a to již od počátku vzniku jednotlivých společností REMA.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnosti REMA sestávající ze samostatných společností:

 • REMA Systém, a.s.,
 • REMA Battery, s.r.o.,
 • REMA PV Systém, a.s., a

(dále „společnosti REMA„)

Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na obchodní partnery, fyzické osoby, poskytující společnostem REMA své osobní údaje a v přiměřeném rozsahu též na obchodní partnery potenciální či bývalé a na další osoby, souvisí-li zpracování jejich osobních údajů se vztahem s obchodními partnery (zástupci obchodních partnerů, skuteční majitelé apod.).

Správcem osobních údajů je příslušná společnost REMA, se kterou je obchodní partner ve smluvním či jiném obdobném, vztahu.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smluv, případně objednání realizace zpětného odběru nebo odděleného sběru či poskytování jiných služeb, a to plně v souladu s platnou národní i evropskou legislativou. V těchto případech jsou osobní údaje zpracovávány pro účely plnění smlouvy jako takové, respektive poskytnutí služby, a související činnosti, zejména evidence objednávek, fakturace, zajištění dopravy nebo zpracování, aby bylo možné zajistit plnění smlouvy či poskytnout službu. Zpracování osobních údajů ve výše uvedených případech je smluvním požadavkem a neposkytne-li obchodní partner své údaje, nebude možné s ním smlouvu uzavřít, resp. mu danou službu poskytovat.

Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat pro účely ochrany oprávněných zájmů společností REMA. Společnosti REMA mohou zpracovávat osobní údaje svých obchodních partnerů bez jejich souhlasu též, pokud oprávněné zájmy příslušné společnosti REMA převažují nad zájmy nebo právy a svobodami obchodních partnerů na ochranu soukromí a osobních údajů. Jedná se o oprávněné zájmy spočívající v hodnocení bonity obchodního partnera, vymáhání pohledávek, obhajobě právních nároků, vnitřní administrativní potřeby společností REMA, provádění analýz, reporting, vyhodnocování rizik, nabídku produktů a služeb apod.

Jaké osobní údaje zpracováváme a na jakou dobu?

Za uvedenými účely od Vás získáváme obecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno a příjmení, adresní kontakt, telefonní kontakt a emailový kontakt. Vašimi osobními údaji jsou též informace o Vašem smluvním vztahu s příslušnou společností REMA, zejména předmět uzavřené smlouvy, typ objednané služby a veškeré s tím související údaje.

Osobní údaje uchováváme v kmenových záznamech po dobu plnění smlouvy a po ukončení smluvního vztahu po dobu, kterou nám určuje platná legislativa.

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme zejména:

 • od Vás na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;
 • od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;
 • z veřejně dostupných zdrojů, zejména z internetu, pokud údaje sami zveřejníte; z veřejných rejstříků, zejména z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku;
 • z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být výhradně naši smluvní partneři zajišťující přepravní činnosti zpětně odebíraných nebo odděleně sbíraných vybraných výrobků nebo poskytovatelé kurýrních a logistických služeb, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s vámi. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naší společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany společností REMA mají obchodní partněři zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům. Obchodní partner má právo získat od příslušné společnosti REMA potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Příslušná společnost REMA v takovém případě poskytne obchodními partnerovi také kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu. Obchodní partner má dále právo na to, aby příslušná společnost REMA bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má obchodní partner právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Obchodní partner má právo na to, aby příslušná společnost REMA bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného ho týkají, a má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením GDPR a není z jiného důvodu oprávněna si osobní údaje ponechat.
 • Právo na omezení zpracování. Obchodní partner má právo na to, aby příslušná společnost REMA omezila zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud obchodní partner popírá přesnost osobních údajů, pokud vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů. Obchodní partner má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl příslušné společnosti REMA, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu obchodního partnera nebo probíhá na základě smlouvy a provádí se automatizovaně.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu.

Jsou Vaše údaje zabezpečeny?

Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.

V případě dotazů či požadavků nás neváhejte kontaktovat, viz naše Kontakty nebo Kontaktní formulář.

Vaše REMA

Processing of Personal Data of Natural Persons in REMA Companies

Business activities of REMA companies concentrate mainly on the protection of the environment by securing efficient waste recycling; they organize the collection, sorting, management and recycling of waste in the whole Czech Republic. All these activities also feature the processing of personal data of various persons.

On 25th May 2018 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR – General Data Protection Regulation) came into effect applying to the processing of personal data of natural persons and setting the rules for their processing and obliging us to inform of the method of processing your personal data, of your rights and other facts regarding the protection of personal data.

REMA companies respect the highest standards for the protection of personal data, honor the privacy of natural persons and has processed all personal data provided to it with due diligence and respect since the beginnings of the establishment of individual REMA companies.

Who is the controller of your personal data?

REMA companies composed of independent companies:

 • REMA Systém, a.s.,
 • REMA Battery, s.r.o.,
 • REMA PV Systém, a.s., a

(hereinafter referred to as “REMA Companies”)

Information contained in this document will be used mainly for business partners, natural persons providing REMA Companies with their personal data, and in an appropriate extent for business partners, either potential or former, and for other persons, if the processing of their personal data relates with business partners (representatives of business partners, actual owners etc.).

Personal data controller is the respective REMA company, with whom the business partner is in a contractual or other relation.

The purposes of your personal data processing

Your personal data are processed mainly for the purposes of entering into and performing of contracts, or ordering the performance of a take-back or separate collection or providing of other services fully in accordance with effective national and European legislation. In such cases personal data are processed for the purposes of performance of a contract as such, i.e. the provision of service and relating activities, especially the recording of orders, invoicing, provision of transport or processing in order to provide the performance of a contract or to provide a service. The processing of personal data in aforementioned cases is a contractual requirement and should a business partner fail to provide its data, the contract must not be executed, i.e. the service must not be provided.

Your personal data may be further processed for the purposes of protection of rightful interests of REMA companies. REMA companies may process personal data of their business partners without their consent also if the rightful interests of the respective REMA company surpass the interests or the rights and freedoms of business partners for the protection of privacy and personal data. These rightful interests consist in the evaluation of solvency of a business partner, collection of debts, defense of legal claims, internal administrative needs of REMA companies, performance of analyses, reporting, assessment of risks, offer of products and services etc.

What personal data do we process and for how long?

For the described purposes we receive from you your personal data, as regards your identification and address, i.e. your first and last names, contact address, contact telephone number and e-mail. Your personal data are also represented by information regarding your contractual relationship with the respective REMA company, especially the subject-matter of the executed contract, type of ordered service and all relating details.
We keep the personal data in master records for the period of performance of the contract and after the termination of the contractual relationship for the period stipulated to us by the legislation in force.

How do we receive your personal data?

Your personal data are received mainly as follows:

 • From you based on your requests and within the negotiations regarding the execution of the contract;
 • From third parties authorized to handle your personal data and to pass them to us upon fulfillment of defined conditions;
 • From publicly available sources, especially the Internet, if you disclose your yourselves; from public registers, especially from the land register or from the insolvency register;
 • From our own activities during the assessment of data provided by you during the use of our services.

Who do we provide with your personal data?

We provide your personal data to third parties only in reasonable cases. The receivers of such personal data may be exclusively our contractual partners supplying transportation activities of purchased or separately collected selected products or the providers of shipping and logistic services needed for the keeping of our contractual relation with you. We may also provide your personal data to entities intended for the protection of the rights of your company or other entities, if so stipulated by legal regulations.

What are your rights?

With regard to the processing of personal data by REMA company business partners have mainly the following rights:

 • The right of access to the personal data.A business partner has the right to gain a confirmation from the respective REMA company regarding the relevant personal data being or not being processed, and if so, the business partner has the right to gain access to such personal data and to other specific information. The respective REMA company in such a case provides the business partner with a copy of the processed personal data.
 • The right to rectification.A business partner also has the right that the respective REMA company without undue delay corrects inaccurate personal data relating to the business partner. With regard to the processing purposes the business partner has the right to completion of incomplete personal data by providing an additional statement.
 • Right to erasure (“right to be forgotten”). A business partners has the right that the respective REMA company without undue delay erases the personal data relating to the respective business partner, and is obliged to erase the personal data without undue delay, if there is a reason stipulated by the GDPR regulation, and has no right to keep the personal data for another reason.
 • The right to restrict processing.A business partner has the right that the respective REMA company restricts the processing of its personal data especially if the business partner denies the accuracy of the personal data, if it objects against the processing, and in other cases stipulated by the GDPR regulation.
 • The right to data portability.A business partner has the right to gain the relevant personal data relating to them and provided to the respective REMA company in a structured, commonly used and machine-read format, and the right to pass these data to another controller in the case that the processing is based on a contract and performed automatically.

You also have the right to object against the processing of your personal data, if the personal data are processed for the purposes of rightful interests. In the case of an objection, we will not process your personal data until proving serious reasons for processing exceeding your interests or rights and freedoms or for the determination, exercise or defense of legal claims. In the case of processing personal data in order to offer products and services, we will immediately terminate the processing of your personal data on this account.

If you assume that any obligations stipulated by the legal regulations for the protection of personal data have been breached, you have the right to file a complaint at the Office for Personal Data Protection or at another relevant supervisory authority.

Are your data secured?

In the end we would like to assure you that the security of your personal data is our priority and your personal data are safe with us and we treat them the way we would like others to treat our personal data.

In the case of any questions or requests please do not hesitate to contact us, see our Contacts or Contact form.

Yours REMA

Nahoru