POLITIKA KVALITY

Ve společnostech REMA věříme, že zajištění plnění povinností výrobce, dovozce nebo distributora elektrozařízení, mezi které patří mimo jiné i recyklace vysloužilých elektrozařízení, přispívají zásadním způsobem k naplňování principů udržitelného rozvoje.

Politika kvality vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality je neoddělitelnou součástí řízení společnosti, neboť trvalé a systematické plnění požadavků a očekávání zákazníků zabezpečí jejich důvěru v poskytované služby.

V rámci politiky kvality se vedení společností REMA zavazuje:

 1. Dodržovat a naplňovat všechny aplikovatelné požadavky platných právních a jiných norem souvisejících se systémem řízení kvality, stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k tomuto systému.
 2. Naplňovat požadavky mezinárodních standardů ISO 9001, to jest principů řízení kvality, jeho účinného zavádění a neustálého zlepšování procesů poskytovaných služeb.
 3. Přistupovat odpovědně ke všem oprávněným požadavkům zákazníka, plnit je ve stanoveném termínu, dohodnuté ceně a ve špičkové kvalitě s cílem dosažení jeho plné spokojenosti.
 4. Považovat spokojenost zákazníků za hlavní ukazatel kvality naší práce.
 5. Usilovat o to, být hlavní volbou zákazníka, nadchnout své zákazníky kvalitou služeb a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám.
 6. Pravidelně optimalizovat procesy s cílem neustálého zvyšování jejich efektivity, snižování nákladů a uspokojování potřeb zákazníka.
 7. Poskytovat finanční, materiální a organizační podmínky pro účinné a efektivní fungování systému řízení kvality a jeho zlepšování.
 8. Vytvářet vzájemně výhodné dodavatelsko-odběratelské vztahy pro naplnění požadavků zákazníka, od dodavatelů vyžadovat plné dodržování všech vzájemných smluvních ujednání.
 9. Zajišťovat otevřenou bezchybnou komunikaci a vystupování nejen uvnitř společností REMA, ale také při styku se zákazníkem, veřejností i státní správou.
 10. Usilovat o neustálé odborné vzdělávání a výcvik zaměstnanců, posilovat jejich vědomou sounáležitost s REMA a zvyšování loajality k ní, včetně vyžadování odpovědnosti každého zaměstnance k vykonávané práci.
 11. Vyžadovat dodržování etických standardů tak, aby dobré jméno společností REMA bylo neustále rozvíjeno.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společností REMA. Zaměstnanci jsou odpovědní za její dodržování v rozsahu svých povinností.

Systém managementu kvality je ve společnosti REMA Systém, a.s. certifikován podle mezinárodního standardu ISO 9001:2015.

V Praze, dne 4. listopadu 2019

 

Nahoru