RecHelp: Pracovní skupina navrhla jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

REMA se spolu s dalšími subjekty v posledních měsících aktivně účastnila na jednáních a pracích ve věci definování potřebných nástrojů na podporu recyklace. Nástrojů, které zatím bohužel nejsou obsaženy v balíku návrhů nové odpadové legislativy a je tedy nezbytné je tam doplnit. Jednou z klíčových aktivit v tomto snažení byla spolupráce v rámci pracovní skupiny „RecHelp“.

RecHelp řeší objektivní problém týkající se návrhů nové odpadové legislativy připravené Ministerstvem životního prostředí (který se aktuálně nachází ve vnějším připomínkovém řízení). Balík návrhů nové národní odpadové legislativy, včetně souvisejícího změnového zákona, neobsahuje žádné ekonomické nástroje na skutečnou podporu finální recyklace odpadů. Na tomto závěru se pracovní skupina RecHelp opakovaně shodla. Nová odpadová legislativa má transponovat směrnice z tzv. evropského oběhového balíčku (2018), které stanoví nové recyklační cíle. V evropské směrnici o odpadech jsou uvedeny příklady ekonomických nástrojů a dalších opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Např. používání daňových opatření, které podpoří proniknutí recyklovaných výrobků a materiálů na trh, nebo udržitelné postupy zadávání veřejných zakázek, které podpoří lepší nakládání s odpady a používání recyklovaných výrobků a materiálů atd. Do návrhu nové odpadové legislativy však tyto ekonomické nástroje nebyly zatím promítnuty, což je třeba napravit.

Odborníci se shodli zatím na jedenácti potřebných nástrojích, které recyklaci jistě pomohou, pokud se je podaří prosadit:

 1. Snížení sazby DPH
 2. Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 3. Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento recyklovaných výrobků
 4. Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu
 5. Podpora recyklace v rámci dotačních programů
 6. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
 7. Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků
 8. Příprava standardů pro sekundární plasty
 9. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů
 10. Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin
 11. Zdanění primárních surovin

Podle pracovní skupiny se jedná o další z pomocných aktivit, které mají ministerstvu pomoci nastavit novou odpadovou legislativu co nejvíce směrem k možnému splnění evropských cílů a zároveň tak, aby to bylo pokud možno funkční v praxi a skutečně to mohlo recyklačním firmám pomoci. „Našli jsme společnou shodu, jak harmonizovat naši národní legislativu s nově přijatými evropskými recyklačními cíli a vytvořit podmínky pro jejich dosažení. Musím ocenit, a to zejména k rozsahu navrhované legislativy, zapojení všech členů skupiny, odborníků z reálné praxe, hlavně jejich nasazení a aktivní účast. Všech jedenáct nástrojů považujeme za účelnou implementaci do nově budované odpadové legislativy České republiky, specificky novému návrhu zákona o odpadech,“ uvedl generální ředitel společností REMA David Vandrovec.

Odkazy na dokumenty:

1) Závěry z jednání interní odborné pracovní skupiny k definování nástrojů
na podporu recyklace – RecHelp a nástroje na podporu recyklace

2) Přehled opatření na podporu využívání druhotných surovin

Nahoru