Podmínky užívání

INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.REMAAOS.CZ
A OVĚŘOVACÍHO PROVOZU INFORMAČNÍHO PORTÁLU SPOLEČNOSTI REMA AOS, a.s.

verze 1.02


1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek umístěných na doméně remaaos.cz a dostupných na adrese www.rema.cloud a www.remaaos.cz (dále jen „Internetové stránky“) je společnost REMA AOS, a.s., IČO: 046 75 151, se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21259 (dále jen „Provozovatel“).
1.2. Provozovatel tímto vydává podmínky přístupu a užívání Internetových stránek (dále jen „Podmínky“).

2. Obecná ustanovení

2.1. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví nebo mají v úmyslu užívat Internetové stránky. Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné. Po zobrazení Internetových stránek je uživatel povinen se seznámit s Podmínkami. Užitím Internetových stránek uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi bez výhrad souhlasí. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že je Podmínkami vázán a že při užívání Internetových stránek bude jednat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních uživatelů Internetových stránek. V případě, že uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky užívat.
2.2. Obsah Internetových stránek, jakož i jejich celkový design, vzhled a uspořádání včetně veškerých textů, grafiky, náčrtů a vyobrazení podléhá ochraně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; veškerá majetková autorská práva vykonává Provozovatel. Internetové stránky dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Jakékoli užití Internetových stránek nebo jejich částí formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.
2.3. Aniž by tím byla dotčena ustanovení předchozích článků, uživatel se zavazuje, že při užívání Internetových stránek zejména nebude:
a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat;
b) využívat Internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných či řetězových zpráv (spam);
c) zasílat na Internetové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy;
d) pokoušet se získat přístup k těm částem Internetových stránek, které jsou a mají být přístupné pouze pro Provozovatele;
e) falšovat identitu odesílatele nebo poskytovat jakkoli nepravdivé či zkreslené údaje a informace;
f) pokoušet se proniknout na účet jiného uživatele nebo jinak zasahovat do užívání Internetových stránek ze strany jiných uživatelů;
g) šířit na Internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy.
2.4. Obsah Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter; Provozovatel neručí za úplnost a správnost uvedených informací včetně informací poskytovaných uživateli. Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu vzniklou uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním Internetových stránek.
2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup k Internetovým stránkám, a to zejména v případech, kdy bude nutné provádět údržbu či odstávky Internetových stránek nebo kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či zhoršenou dostupnost Internetových stránek a služeb na nich nabízených.

3. Informační portál

3.1. Provozovatel je akciovou společností, která je žadatelem o udělení autorizace obalové společnosti podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Provozovatel má v úmyslu umožňovat prostřednictvím informačního a komunikačního systému umístěného na Internetových stránkách poskytování informací a komunikaci s Provozovatelem v záležitostech plnění povinností dle zákona o obalech osobami, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Informační portál“). Provozovatel aktuálně umožnuje registraci do ověřovacího provozu Informačního portálu, jehož ostrá verze bude spuštěna po udělení autorizace obalové společnosti Provozovateli.
3.3. Ke správné funkčnosti Informačního portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Chrome, Mozilla Firefox či Internet Explorer 6 a vyšší.
3.4. Informační portál je přístupný pouze registrovaným osobám, které plní povinnosti dle zákona o odpadech. Registraci mohou tyto osoby bezplatně provést on-line vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Internetových stránkách. Před on-line odesláním registračního formuláře do systému je nutno zadat všechny povinné údaje, potvrdit bezpečnostní zprávu a udělit souhlas s Podmínkami a zpracováním osobních údajů. Bez takto vyplněných údajů nelze registrační formulář odeslat. Odeslání registračního formuláře je závazné.
3.5. Po odeslání registračního formuláře zašle Provozovatel na e-mail uvedený v registračním formuláři oznámení o registraci a jednorázový odkaz platný po omezenou dobu uvedenou v oznámení, prostřednictvím kterého uživatel svoji registraci potvrdí. Po dokončení registrace se může registrovaný uživatel do Informačního portálu opakovaně přihlašovat, a to tak, že na přihlašovací stránce Informačního portálu vyplní své identifikační číslo (IČO) a po jeho odeslání do systému mu bude na registrovaný e-mail zaslán jednorázový odkaz s přístupem platným po omezenou dobu uvedenou v e-mailu, kterým se do Informačního portálu přihlásí. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a bere na vědomí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti.
3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo nepotvrdit registraci, a to bez uvedení důvodu. To se týká zejména osob, které poruší některou svou povinnost vyplývající z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů. Uživatel nemá v souvislosti s tím nárok na žádnou náhradu.
3.7. Platná registrace umožňuje registrovaným uživatelům přístup ke všem on-line nástrojům a službám, které jsou prostřednictvím Informačního portálu exkluzivně k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé získají zejména přístup k nástroji elektronického výkaznictví, prostřednictvím kterého mohou zadávat, editovat a Provozovateli elektronicky zasílat výkazy o produkci obalů. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit parametry Informačního portálu, a to i bez udání důvodu a předchozího upozornění.
3.8. Uživatelé berou na vědomí, že oznámení o vypočtené či předpokládané výši cen služeb sdělené uživateli emailem, prostřednictvím Informačního portálu, nebo jiným způsobem na základě chování uživatele na Internetových stránkách nemohou sloužit jako účetní doklad ve smyslu platných právních předpisů a nelze na jejich základě vystavovat faktury či jiné daňové doklady.
3.9. Uživatel je plně odpovědný za správnost, úplnost, pravdivost a přesnost poskytovaných údajů a informací. Jakoukoli změnu v poskytovaných údajích je uživatel povinen bezodkladně oznamovat Provozovateli. O změnu registrované e-mailové adresy může uživatel požádat Provozovatele kontaktováním na vykazy@remaaos.cz. Prostřednictvím této e-mailové adresy je možno vést s Provozovatelem i veškerou další komunikaci, a to zejména v případě jakýchkoli komplikací či problémů či žádosti o zrušení registrace.
3.10. Provozovatel může bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění zrušit či zablokovat účet uživatele, a to zejména v případě, kdy poruší své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek či příslušných právních předpisů, bude Internetové stránky včetně Informačního portálu využívat způsobem, který nepřiměřeně omezuje v používání Internetových stránek další uživatele, nebo bude jinak nepřiměřeně omezovat Provozovatele. V souvislosti s tím nemá nárok na žádnou náhradu.
3.11. Uživatelé berou na vědomí, že Informační portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), respektuje Provozovalet právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje, než které mu byly dobrovolně sděleny, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití Internetových stránek, zejména Informačního portálu.
4.2. V souvislosti s provozem Informačního portálu Provozovatel zpracovává vybrané osobní údaje zástupců a kontaktních osob registrovaných uživatelů, kteří jsou právnickými osobami, případně též registrovaných uživatelů, fyzických osob, a to pro účely:
a) registrace a vedení uživatelského účtu;
b) jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a registrovaným uživatelem;
c) plnění smlouvy mezi Provozovatelem a registrovaným uživatelem;
d) ochrany práv a právem chráněný zájmů Provozovatele a jiných dotčených osob;
e) zkvalitňování poskytovaných služeb zejména prováděním analýz, vyhodnocováním možných rizik a sledování kvality služeb;
f) reklamní a marketingová činnosti zahrnující zasílání informací, nabídek a obchodních sdělení, a to i prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
4.3. Registrovaný uživatel plně odpovídá za poskytnutí souhlasu osob se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené shora pod e) a f), který je udělován při registrací do Informačního portálu. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné a dotčená osoba má právo svůj souhlas odvolat, a to písemným či elektronickým sdělením adresovaným Provozovateli. Provozovatel však v takovém případě může odmítnout poskytování svých služeb prostřednictvím Informačního portálu.
4.4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje údaje vedené o registrovaném uživateli, jeho zástupci a kontaktní osobě, a to zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, název, IČO, DIČ), adresní údaje (ulice, číslo popisné a evidenční, město, obec, PSČ, země, web), kontaktní údaje (e-mailové, telefonní a faxové spojení) a popisné údaje (fakturační a platební údaje, údaje z výkaznictví aj.). Doba zpracování osobních údajů odpovídá době, po kterou je pro registrovaného uživatele vedena registrace a uživatelský účet a 3 roky po zrušení registrace.
4.5. Při zpracování osobních údajů Provozovatel dbá na dodržování důvěrnosti a zabezpečení dle odpovídajících standardů, které zajišťují ochranu před neoprávněným nebo nahodilým přístupem nebo přenosem, před jejich změnou, ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Provozovatel rovněž dbá na ochranu práv dotčených osob zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení GDPR a s těmito Podmínkami.
4.6. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů je možno Provozovatele kontaktovat na vykazy@remaaos.cz. Požádá-li dotčená osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytne mu ji Provozovatel bez zbytečného odkladu. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
4.7. V případě, že dotčená osoba zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jejího soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li její osobní údaje nepřesné, může od Provozovatele požadovat vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění svých osobních údajů; v případě potřeby může být v návaznosti na žádost dotčené osoby provedeno dočasné blokování nebo likvidace osobních údajů.
4.8. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na Internetových stránkách odkazuje.
4.9. Zpracování osobních údajů probíhá plně v souladu s pravidly „Zpracování osobních údajů fyzických osob ve skupině REMA„.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek nedotčena.
5.2. Znění Podmínek může Provozovatel kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat, a to i bez předchozího upozornění. Změněné a doplněné podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách a každý uživatel má povinnost se s imi bezodkladně seznámit a dodržovat je. Bude-li uživatel pokračovat v užívání Internetových stránek po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změněnými Podmínkami bez výhrad souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
5.3. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 1. 2017. Upřesňující formulační změna na verzi 1.02 byla provedena dne 24. 5. 2018.

REMA AOS, a.s.

Nahoru