Co by vás mohlo zajímat

VÍTE, ŽE…

…řadu kovů obsažených v bateriích je možné recyklovat?

V současné době obecně vzrůstá spotřeba materiálů a energie a tím vzniká velké množství odpadu. Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Od roku 2009 platí v České republice zákon, který zakazuje skládkovat nebo spalovat přenosné baterie či akumulátory. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je materiálové využití neboli recyklace.

Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Tato místa jsou například v některých prodejnách (zejména tam, kde se baterie prodávají) či na sběrných dvorech jednotlivých obcí. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici zde…

…v České republice končí na skládkách a ve spalovnách stále velké množství baterií?

Ročně skončí statisíce kilogramů zinku či železa nevyužité na skládkách. Přitom například recyklací železa se ušetří více než 70% energie oproti získávání železa z rudy. Kvůli nesprávnému způsobu likvidace odpadních baterií končí ve směsném komunálním odpadu také toxické kovy, jako tisíce kilogramů kadmia či olova. Směsný komunální odpad je posléze spalován či skládkován a nebezpečné kadmium či olovo se může dostat do ovzduší, půdy i vody. Tímto způsobem se nebezpečné látky dostávají do potravního řetězce živočichů i člověka. Dlouhodobé působení těchto látek na člověka může vést až ke karcinogennímu bujení, tedy ke vzniku rakoviny.

…asi 81% olova, které se ročně spotřebuje, je použito na výrobu olověných akumulátorů?

Typická autobaterie váží průměrně 9,75 kg a obsahuje okolo 80% olova. Za posledních 5 let (od roku 2006 do roku 2010) bylo v ČR registrováno více než 2,2 miliónů nových vozidel, což představuje asi 18 tisíc tun olova, které je obsaženo v autobateriích.

…olovo patří mezi tzv. těžké kovy a je jednoznačně toxické?

Zajímavostí je, že nadměrné užívání olova ve starověku bylo pravděpodobně jedním z faktorů, který přispěl k zániku Římské říše. Toxicita olova se projevuje zpomalením duševního vývoje a nepříznivou změnou v chování. Typickými příznaky otravy olovem jsou bledost obličeje a rtů, anémie, křeče, chronická nefritida, poškození mozku a poruchy centrálního mozkového systému. Vzhledem k nebezpečnosti olova je omezeno jeho používání v některých elektronických a elektrických zařízeních tzv. směrnicí RoHS spolu se rtutí, kadmiem a dalším látkami.

…drtivá většina olova obsaženého v autobateriích se v současné době recykluje?

To má dvojí pozitivní efekt. Zaprvé se nemusí těžit primární surovina, čímž dochází k významnému zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a celkové úspoře spotřeby energie, za druhé je zamezeno úniku toxického olova do vzduchu, vody a půdy. Z výzkumu prováděného v USA vyplývá, že recyklace a využití odpadních olověných akumulátorů vzrostla ze 70 % v roce 1980 na 93% v roce 2003, přičemž dnes je odhad recyklační míry 99%.

Podobně i v České republice se recykluje mezi 95-99% autobaterií, přičemž hlavním důvodem recyklace je vysoká výkupní cena olověných akumulátorů. Více informací o technologii recyklace olověných akumulátorů najdete na stránkách našeho smluvního zpracovatele www.kovopb.cz.

…nabíjecí baterie není před nabitím třeba nechat zcela vybít?

Nejrozšířenějším mýtem o nabíjecích tužkových bateriích je, že by se měly před nabitím nechat zcela vybít (tzv. hluboké vybíjení), jinak díky tzv. paměťovému efektu dochází ke snižování jejich životnosti. Opak je pravdou! Toto mohlo platit dříve, kdy se používaliy jiné nabíječky a výhradně Ni-Cd akumulátory.

Kapacita některých článků v současných bateriích totiž v čase klesá různou rychlostí. Při hlubokém vybíjení klesá napětí článků s menší kapacitou rychleji a v určitém okamžiku u jednoho z článku klesne na nulu, zatímco ostatní články stále ještě napětí mají. Proud protéká pořád stejným směrem, takže se vybitý článek začne opět nabíjet, ovšem na opačnou polaritu. Tímto procesem dochází k chemickým změnám uvnitř článku a jeho kapacita se rychle snižuje. Při příštím hlubokém vybíjení se tedy tento postižený článek ocitne na nule mnohem dříve, poškozuje se stále více a nakonec o svou kapacitu přijde úplně.

…sekundární (nabíjecí) baterie jsou ekologičtější než primární (klasické) baterie a proč?

Pokud si kupujete nové baterie a rozhodujete se při koupi podle elektromotorického napětí, mohlo by se zdát, že ekologičtější nabíjecí baterie s 1,2V jsou na tom o něco hůř, než baterie klasické s 1,5V. Zdání ale klame, hlavně v přístrojích, které vyžadujících větší výkon se nabíjecí baterie opravdu vyplatí. I když alkalické baterie mají voltáž 1,5V, v momentě kdy se začnou vybíjet, jejich voltáž pozvolna klesá na méně než 1,0V kdežto NiMH baterie zůstávají na hodnotě okolo 1,2V po většinu doby jejich užívání. Nabíjecí baterie lze opakovaně použít a zamezit vzniku odpadu. Navíc ty s vysokou kapacitou i déle vydrží než klasické baterie.

…mezi primárním (nenabíjecím) článkem a akumulátorem je několik rozdílů?

V primárním (zinkochloridovém, nebo alkalickém) článku se v průběhu vybíjení chemickou reakcí mezi kladnou a zápornou elektrodou spotřebovávají materiály těchto elektrod (obvykle zinek a uhlík). Tyto články jsou po sestavení schopné okamžitě dodávat energii až do vyčerpání chemických surovin.

Akumulátor není schopen po sestavení okamžitě dodávat energii. Je ale schopen chemickou přeměnou aktivních materiálů v elektrodách vázat (akumulovat) energii při nabíjení a tuto energii postupně dle potřeby opět vydávat. Při tomto výdeji energie dochází opět k přeměně aktivního materiálu na původní složení. Po vyčerpání energie je možné akumulátor nabít a znovu použít, což u primárního článku (nenabíjecího) nelze.

INFO PRO VEŘEJNOST

Co jsou to baterie?

Baterie nebo akumulátor je zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie a které se skládají z jednoho nebo více primárních článků neschopných opětovného nabití nebo z jednoho nebo více sekundárních článků schopných opětovného nabití.

Symbol přeškrtnuté popelnice

Každá baterie nebo akumulátor by měla být označena symbolem „přeškrtnuté popelnice“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. Pokud je pod symbolem přeškrtnuté popelnice navíc vyznačen symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

Kam s vyřazenými bateriemi?

REMA Systém se snaží soustavně navyšovat počty svých sběrných míst, tak aby byla snadno dostupná pro všechny občany ČR. Na všech sběrných místech REMA Systému je navíc možné odevzdat také baterie, tonery, CD a DVD. Kompletní seznam sběrných míst najdete zde.

Typy baterií

  • Přenosné baterie nebo akumulátory

Baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem.
Knoflíkový článek je malá okrouhlá přenosná baterie nebo akumulátor s průměrem větším než výškou, které se používají v zařízeních pro zvláštní účely (např. hodinky, zálohové zdroje)

  • Průmyslové baterie nebo akumulátory

Průmyslovou baterií nebo akumulátorem je jakákoliv baterie nebo akumulátor určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu elektrických vozidel.

  • Automobilové baterie

Baterie nebo akumulátor používané pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel a baterie nebo akumulátory používané ke stejným účelům v jiných výrobcích, pokud zároveň nejsou průmyslovou baterií nebo akumulátorem.

Složení jednotlivých článků

  • Zinkochloridová baterie (zinková nádoba)

Kladná elektroda – uhlíková tyčinka s kovovou čepičkou
Záporná elektroda – zinková nádoba
Elektrolyt – roztok chloridu zinečnatého

  • Alkalická baterie (ocelová nádoba)

Kladná elektroda – směs burelu a uhlíku
Záporná elektroda – emulze zinkového prášku v tyloze a mosazná jehla
Elektrolyt – louh

  • Olověný akumulátor

Kladná elektroda – oxid olova
Záporná elektroda – olovo
Elektrolyt – kyselina sírová ve formě gelu

  • Niklkadmiový akumulátor (NiCd)

Kladná elektroda – nikl
Záporná elektroda – kadmium
Elektrolyt – draselný louh

  • Niklmetalhydridový akumulátor (NiMH)

Kladná elektroda – nikl
Záporná elektroda – hydrid směsi kovů
Elektrolyt – draselný louh

  • Lithium – ionový akumulátor (Li-Ion)

Kladná elektroda – směs kysličníků lithia s dalším kovem
Záporná elektroda – uhlík se směsí dalších chemikálií
Elektrolyt – směs esterů

Nahoru