Smluvní podmínky objednání svozů REMA

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. V případě zájmu o předání Vašeho odpadního elektrozařízení, odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů k ekologické likvidaci je nutné postupovat dle níže uvedených kroků.

1.2. Odvoz Vašeho odpadního elektrozařízení, odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů a jejich ekologická likvidace je zajišťována bez úplaty, tedy zdarma – objednatel (dále jen „zákazník“) zajišťuje pouze zabalení a zalepení přepravních krabic, případně pomoc s nakládkou. Služba je provozována na území České republiky.

2. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY SVOZU

Podle možností zákazníka a jeho potřeb, je možné vybírat z následujících typů svozů

2.1. ZÁSILKA RE:BALÍK (vše maximálně do 10 kg)

2.1.1. Váha zásilky by se měla blížit 10 kg, což je zároveň váha maximální.

2.1.2. Zásilka musí splňovat níže uvedené podmínky:
– Minimální rozměr velikosti 14 x 9 cm (válcovitý tvar: 14 x 3 cm); a současně
– Maximální rozměr: žádná strana nesmí přesáhnout 35 cm.

2.1.3. Zásilka musí být zabalená, zalepená a připravená pro přepravu prostřednictvím služby České pošty a jejích přepravních podmínek, viz zde.

2.2. BALÍKOVÝ SVOZ (s váhou zásilek do 31,5 kg/kus, vše celkem do 100 kg)

2.2.1. Váha jednoho balíku musí být minimálně 10 kg.

2.2.2. Zásilka dále musí splňovat níže uvedené podmínky:
– Maximální rozměr je pro zásilky (2 x šířka + 2 x výška + délka) < 3 m;
– Maximální váha jedné zásilky nesmí přesáhnout 31,5 kg;
– Maximální váha všech zásilek nesmí přesáhnout 100 kg.

2.2.3. Krabice musí být zalepená kolem svého obvodu tak, aby nedošlo k rozlepení, a připravená pro odvoz v pracovní dny mezi 8-18:00 hod.

2.2.4. Svoz je nejčastěji realizován do 24-48 hodin, a to v případě, je-li objednávka zadána v pracovních dnech do 15:00 hod.

2.2.5. Balíkové svozy pro skupinu REMA zprostředkovává smluvní partner, kterým je společnost DPD CZ s.r.o. Na jejich infolince +420 225 373 373 je také možné zjistit stav Vaší objednávky podle čísla zásilky (příp. je nutné operátorovi sdělit název firmy a místo odkud se má svážet případně č. reference což je č. REMA objednávky).

2.2.6. Před předáním zásilky do přepravy je nutné dodržet pravidla balení, které jsou definované v bodě 3. Bezpečné provedení balení je povinností zákazníka.

2.2.7. U svozu baterií je třeba klást důraz na správné a dostatečné zabalení a zalepení krabic, tak aby přepravní obal vydržel přepravu. Zásilky nesmí být zabaleny v černé nebo transparentní folii, musí mít pravidelný pravoúhlý tvar a nesmí být spojeno více krabic k sobě.

2.2.8 Zákazník odpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedených podmínek (např. možné zahoření při nakládce či přepravě kvůli nevhodně baleným bateriím atd.) je zákazník odpovědný za způsobenou škodu, nebyla-li tato škoda způsobená porušením povinností přepravce.

2.3. VOLNĚ LOŽENÉ NAD 100 KG

2.3.1. Volně ložená vysloužilá odpadní elektrozařízení, odpadní přenosné baterie, akumulátory nebo zařízení na paletách musí být připravena k nakládce.

2.3.2. Pojem „připravena k nakládce“ znamená, že volně ložená elektrozařízení nebo palety jsou připraveny na nakládací rampě nebo u paty budovy, kde lze zaparkovat svozové vozidlo a jednoduše je naložit.

2.3.3. Odpadní elektrozařízení, odpadní baterie nebo akumulátory, které je nutné svážet nebo snášet z několika míst nebo pater nejsou považovány za připravené k nakládce. Dopravce není povinen stěhovat zařízení z větších vzdáleností nebo z pater.

2.3.4. V případě, že potřebujete zařízení vystěhovat, tak nás o této skutečnosti s předstihem informujte. Vystěhování REMA nehradí. V takovémto případě může se souhlasem zákazníka nakládku realizovat posádka svozového vozidla, kdy je za každého pracovníka a každou započatou hodinu nakládky účtováno 500 Kč bez DPH. Nakládka posádkou svozového vozidla je zákazníkem potvrzena do objednávky a je limitována rozměry a váhou sváženého odpadního elektrozařízení (dále jen „EEZ“). Vyhrazujeme si právo nerealizovat nakládku, pokud odpadní EEZ nebude svým objemem a váhou odpovídat obvyklým možnostem manipulace dvou pracovníků.

2.3.5. V případě, kdy součástí svozu mají být odpadní tonery, odpadní světelné zdroje nebo odpadní přenosné baterie a akumulátory, je nutné zajistit vhodnou přípravu pro přepravu a dodržet pravidla uvedená v bodě 3.

2.3.6. Minimální množství pro tuto objednávku je 100 kg.

2.3.7 Zákazník odpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedených podmínek (např. možné zahoření při nakládce či přepravě kvůli nevhodně baleným bateriím atd.), nebyla-li škoda způsobená porušením povinností přepravce.

2.4. VLASTNÍ ODVOZ BEZ LIMITU

2.4.1 REMA zajistí bezplatné převzetí a ekologickou likvidaci odpadního elektrozařízení, odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů. Odvoz na smluvené místo zajistí zákazník na vlastní náklady.

2.5. NÁHRADNÍ KRABICE

2.5.1. Objednávkou náhradních krabic se rozumí dodání prázdných krabic, které jsou doručeny do pěti pracovních dní.

2.5.2. Objednávka náhradních krabic se vztahuje pouze na vybrané projekty se smluvním vztahem.

2.6. KOMPLETNOST ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ VE ZPĚTNÉM ODBĚRU

2.6.1. REMA si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 17 odst. 3b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, nepřevzít odpadní elektrozařízení ve zpětném odběru v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad. Nekompletním odpadním elektrozařízením se rozumí odpadní elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci jako elektrozařízení.

3. BALENÍ

3.1. BALENÍ A PŘÍPRAVA PRO PŘEPRAVU ODPADNÍCH TISKOVÝCH KAZET

3.1.1. Odpadní tiskové kazety musí být pro přepravu a následnou manipulaci připraveny a baleny odděleně od ostatních odpadních elektrozařízení, odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů tak, aby nekontaminovaly ostatní přepravovaná zařízení.

3.1.2. Za vhodné balení lze považovat balení do kartonových krabic o velikosti strany maximálně 50x50x50 cm, minimálně třívrstvá vlnitá lepenka. Krabice musí být zajištěny proti otevření, např. přelepeny.

3.1.3. Za vhodné balení lze rovněž považovat balení do plastových pytlů o velikosti maximálně 150 litrů a s minimální tloušťkou 80 mikrometrů. Pytle musí být zajištěny proti vysypání.

3.2. BALENÍ A PŘÍPRAVA PRO PŘEPRAVU ODPADNÍCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

3.2.1. Odpadní světelné zdroje musí být pro přepravu připraveny nebo zabaleny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození během přepravy.

3.3. BALENÍ A PŘÍPRAVA PRO PŘEPRAVU ODPADNÍCH PŘENOSNÝCH BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ

3.3.1. Běžné odpadní přenosné baterie, např. alkalické monočlánky (ZnC, AlMn, ZnAir atp.), není potřeba specificky balit. Je však nutné je připravit pro přepravu jejich umístěním do přepravní nádoby nebo krabice.

3.3.2 U odpadních přenosných akumulátorů, tj. nabíjecích baterií (Li-Ion, Li-pol, NiMH, Pb, NiCd atp.) je nutné pro přepravu zajistit izolaci jednotlivých kontaktů, nejlépe přelepením lepicí páskou, a zamezení dotyku mezi jednotlivými články, např. ukládáním do vrstev oddělených nevodivým prokladem (např. kartonovou proložkou). V případě společného sběru s EEZ zamezit poškození baterií zabalením do samostatného obalu.

3.3.3. Odpadní akumulátory (nabíjecí baterie), články nebo soubor článků musí být označeny jejich chemickým složením pro snadnou identifikaci typu baterie (Li-Ion, Li-pol, NiMH, Pb, NiCd apod.).

3.3.4. Volné místo v přepravním obalu nebo nádobě je potřebné vyplnit nevodivým a nehořlavým fixačním materiálem tak, aby bylo zabráněno pohybu baterií a akumulátorů při manipulaci a přepravě. Jako nehořlavý a nevodivý fixační materiál lze akceptovat například vermikulit.

3.3.5. Poškozené odpadní akumulátory (nafouklé, s poškozeným či s chybějícím krytem apod.) je nutné zabalit do nehořlavých přepravních obalů jednotlivě a současně tuto skutečnost sdělit REMA do poznámky v objednávce. Jako nehořlavý obal lze akceptovat odpovídající UN plastový sud, případně železný sud s vloženou plastovou vložkou nebo pytlem a vermikulitem. V případě nejasností s balením kontaktujte Provozního oddělení REMA – provoz@rema.cloud, případně 225 988 001.

3.3.6. Vyřazené nepoužité baterie a akumulátory nevybalujte z originálních obalů.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Potvrzením těchto Smluvních podmínek objednání svozů zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle obecných zásad ochrany osobních údajů a souhlasí s využitím a sdílením svých osobních údajů s třetí stranou za účelem realizace objednaného svozu a za účelem marketingových aktivit stimulujících zpětný odběr, případně oddělený sběr odpadních vybraných výrobků.

4.2. Uvedený souhlas je možné kdykoli omezit nebo odvolat, viz Osobní údaje (GDPR) ve skupině REMA.

5. ÚČINNOST

5.1. Smluvní podmínky ve verzi 2021.12 jsou platné od 23. 11. 2021.

Nahoru