Témata týkající se šetrného přístupu k ochraně životního prostředí, recyklaci, nakládání s odpady a udržitelnosti českou veřejnost zajímají, ukázala multioborová konference Cirkulář Chytré recyklace

Multioborové online konference, která proběhla v prostředí pražského televizního studia ve čtvrtek 23. září 2021, se zúčastnilo více než šest set registrovaných návštěvníků z řad firem, zástupců měst a obcí, veřejných institucí a široké veřejnosti. V průběhu dne zhlédli dvanáct přednášek odborníků napříč celým řetězcem nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství. Součástí programu byla i panelová diskuze, kterou diváky provedl Nikita Poljakov, šéfredaktor zpravodajského deníku E15. Cirkulář Chytré recyklace uspořádala Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) spolu s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Panelová diskuse Cirkulář Chytré recyklace 2021.

Konference se konala poprvé, navázala však na dlouholetý původní Seminář (nejen) pro Zelené firmy, který byl doposud pořádán kolektivními systémy REMA za fyzické účasti přednášejících i posluchačů, ale za omezené kapacity. Nejen z tohoto důvodu, ale i s ohledem na epidemickou situaci v souvislosti s koronavirem se konference s upraveným obsahem a pod novým názvem Cirkulář Chytré recyklace přesunula do online prostředí. „Tím zásadním, co vedlo ke vzniku samotného vzdělávacího projektu Chytré recyklace, byla myšlenka, naše ryzí přesvědčení, že osvěta a edukace v oblasti ochrany životního prostředí a planety je důležitou součástí celého procesu nejen nakládání s nepotřebnými výrobky, ale de facto celého systému cirkulární ekonomiky. A to nejen v souvislosti se zpětným odběrem, ale v rámci celé hierarchie nakládání s odpady, včetně důrazu na předcházení jejich vzniku,“ uvedl ke konferenci David Vandrovec, předseda představenstva AITAT a generální ředitel společností REMA. „Každá akce přináší reakci, každá jednotlivá aktivita je v řadě možností zejména příležitostí, jak všechny důležité procesy týkající se životního prostředí a ochrany planety před klimatickými změnami rozvíjet a posouvat dál,“ zdůraznil.

„Smyslem uspořádání konference pod hlavičkou Chytré recyklace bylo především vzbudit u veřejnosti zájem o oblast ochrany a péče o prostředí, ve kterém žijeme. Nemáme ambice stát se odborníky na environmentální vzdělávání, ale chceme našimi aktivitami přispět do komplexní multioborové vzdělávací a diskusní skládačky. Chceme propojovat užitečnou spolupráci veřejného sektoru, podnikatelských subjektů, nevládních a neziskových organizací i akademické sféry ve funkční celek, který bude ve výsledku pomáhat chránit životní prostředí s cílem šetřit primární surovinové zdroje a energii,“ doplnila vize projektu Pavlína Sporková, koordinátorka projektu Chytrá recyklace.

KONFERENCE CIRKULÁŘ CHYTRÉ RECYKLACE JE STÁLE ONLINE!

V průběhu konferenčního dne se divákům pod moderátorskou taktovkou ekonomické redaktorky a novinářky Michaly Hergetové představilo dvanáct přednášejících z nejrůznějších oborů odpadového a recyklačního průmyslu a dalších institucí, kteří společně naplnili více než 6 hodin video záznamu. Webové stránky během samotné konference zaznamenaly přibližně 6,5 tisíce interakcí. Kompletní záznam všech přednášek včetně virtuálních stánků s doplňujícími informacemi k přednáškám a s kontakty na jednotlivé účastníky konference je možné stále navštívit na webu konference na adrese https://www.remaonline.cz/. 

Cirkulář Chytré recyklace ukázal, že každý může začít u sebe, ať už jde o gastoodpady, plastové odpady, elektroodpady, či kancelářské odpady. Ukázal rovněž, že firmy, instituce i jednotlivci napříč odpadovým a recyklačním průmyslem spolu umí mluvit, dokáží v dnešní době v odpadech vidět souvislosti a dokáží též hledat cirkulární příležitosti. Ostatně právě to, zda je současný celosvětový tlak na uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti, bylo i tématem zajímavé panelové diskuse v půli konferenčního dne. Účastnili se jí Zuzana Holá za Vodafone, David Vandrovec za společnosti REMA, Tomáš Hlavenka za ASHPA oběhová hospodářství, Patrik Luxemburk za Stabilplastik a Ladislav Trylč za Ministerstvo životního prostředí ČR.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

David Vandrovec zdůraznil odpovědnost vlastního bytí, odpovědnost za spotřebu a nutnost šetrně přistupovat ke zdrojům, které již máme. Tomáš Hlavenka ze společnosti ASHPA oběhová hospodářství v netradičním vstupu uvažoval o tom, zda patří ideologie a propaganda do oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky a Martin Zemek z České inspekce životního prostředí přiblížil divákům kontrolní činnost inspekce v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků. Lucie Zrnovská z PRAKTIK systemu představila elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě a jak je důležité pro úspěšnou recyklaci nejen surovinu získat, ale také zpětně navrátit do nových výrobků a uzavřít recyklační kruh. Patrik Luxemburk ze společnosti Stabilplastik se zaměřil na aktuální problémy materiálové recyklace v ČR z pohledu praxe, výrobního procesu a postavení České republiky v rámci cirkulární ekonomiky. Vladimíra Karasová z reuse centra odpadové a recyklační společnosti OZO Ostrava přiblížila činnost centra jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky. Pavlína Sporková nastínila vizi projektu Chytrá recyklace, kterou je, aby veřejnost a zejména koneční spotřebitelé dokázali porozumět širším souvislostem, které je dovedou k environmentálně prospěšnému, udržitelnému a odpovědnému zacházení nejen s elektrozařízeními, elektroodpadem či bateriemi. Tomáš Schaffartzik z Charity Opava se zabýval otázkami, zda patří sociální podnikání do oblasti cirkulární ekonomiky, a jaké jsou jeho principy, smysl a podstata, jaký je pohled samotných lidí se zdravotním či jiným znevýhodněním na činnost sociálního podniku a jaké konkrétní cesty existují v procesu zlepšování života lidem, svému okolí i sobě navzájem. Jan Mára ze společnosti ARMOR divákům představil program OWA na odběr a 100% recyklaci vypsaných tonerových kazet, jejíž obrovský přínos spočívá v řízení oběhu surovin, přesně podle principů cirkulární ekonomiky, Katarina Kajánková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přednášela o cirkulárních gastroodpadech a o tom, že tento pojem nemá v současném zákoně o odpadech přesnou definici. Ukázala, že existují i další cesty, jak z této biologické hmoty získat co nejvíce a jak nevyhnutelný odpad využít co nejefektivnějším způsobem. Vanda Dušková za O2 Czech Republic ukázala, kde technologie pomáhají a mimo jiné přiblížila, v čem spočívá spolupráce Nadace O2, Rema Systému a Linky Bezpečí a jakým způsobem je O2 zapojeno do projektu Zelená firma a jak jsou zapojeni do vzdělávání v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí zaměstnanci v O2. V poslední přednášce konferenčního dne představil Jan Chovanec ze společnosti Ekotermex spalovnu nebezpečného odpadu jako podporu odpadového a oběhového hospodářství a přiblížil, jak se nakládá s odpadem, který nelze kvůli jeho materiálovým či jiným vlastnostem recyklovat.

„Vliv člověka na planetu je viditelný, proto i všechny aktivity směřované k pomoci zachovat naše prostředí budoucím generacím jsou důležité. Pokud skutečně porozumíme všem procesům, máme šanci zaujmout ten správný přístup k ochraně životního prostředí, ke správnému nakládání se zdroji, k umírněné spotřebě a z ní plynoucích odpadů, a hlavně k předcházení vzniku odpadů. Budoucí kondice planety leží v našich rukách,“ dodal ke konferenci na závěr David Vandrovec.

O PROJEKTU CHYTRÁ RECYKLACE

Projekt Chytrá recyklace vznikl z iniciativy Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů. Cílem projektu je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory. Podrobnosti na www.chytrarecyklace.cz.

Nahoru