ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Ve společnostech REMA věříme, že zajištění plnění povinností výrobce, dovozce nebo distributora elektrozařízení, mezi které patří mimo jiné i recyklace vysloužilých elektrozařízení, přispívají zásadním způsobem k naplňování principů udržitelného rozvoje. Společnosti REMA proto podporují etické a proaktivní řízení životního prostředí na všech úrovních, od lokálních až po globální. Těmito přístupy pozitivně ovlivňujeme všechny zúčastněné zainteresované strany.

Organizační struktura, systémy řízení, procesy a vzdělávací plány jsou ve společnostech REMA nastavovány tak, aby minimálně naplňovaly platné legislativní požadavky, nařízení a oborové standardy.

V rámci neustálého zlepšování zapojujeme do procesu environmentálního řízení naše zaměstnance, partnery a ostatní zainteresované strany. Vzájemná kooperace napomáhá našemu úsilí být leaderem v našem odvětví, a to nejen v republikovém měřítku. Aktivním vyhledáváním způsobů, jak snížit negativní dopady našich aktivit, projektů a služeb na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu usilujeme o skutečnou ochranu životního prostředí a klimatu.

V rámci environmentální politiky se vedení společností REMA zavazuje:

  1. Dodržovat a naplňovat všechny aplikovatelné požadavky platných právních a jiných norem souvisejících se systémem řízení životného prostředí, stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k tomuto systému.
  2. Naplňovat požadavky mezinárodních standardů ISO 14001, to jest principů účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu služeb, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  3. Pravidelně stanovovat a prověřovat cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí pro udržení a neustálé zlepšování nastavených principů systému řízení.
  4. Neustále vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému řízení ochrany životního prostředí.
  5. Vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců.
  6. Vytvářet podmínky pro zaměstnance, kteří tak budou moci naplňovat požadavky právních předpisů a jiných požadavků platných pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
  7. Šetřit přírodní zdroje snižováním spotřeby energie, vody, surovin a recyklací odpadů.
  8. Vyžadovat od svých dodavatelů dodržování zásad ochrany životního prostředí.
  9. Vyžadovat významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných služeb a dodržování systému životního prostředí u našich dodavatelů a za tímto účelem rozvíjet stálá aktivní partnerství.
  10. Otevřeně komunikovat se zaměstnanci, státní správou, zákazníky a širokou veřejností o vlivu společností REMA na životní prostředí.

Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společností REMA. Zaměstnanci jsou odpovědní za její dodržování v rozsahu svých povinností.

Systém environmentálního managementu je ve společnosti REMA Systém, a.s. certifikován podle mezinárodního standardu ISO 14001:2015.

V Praze, dne 4. listopadu 2019

Nahoru