O nás

REMA Systém

Jsme kolektivní systém, který se zabývá ochranou životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Vznik společnosti REMA Systém iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulzem k založení se stala evropská legislativa transformovaná do národního prostředí v roce 2005, která je od roku 2021 promítnuta v zákoně č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Ten dává za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který zajistí a financuje zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení

Kolektivní systém REMA Systém již od roku 2005 zajišťuje svým klientům odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností v oblasti zpětného odběru odpadních elektrozařízení. Za tímto účelem zajišťujeme organizaci sběru, třídění, nakládání s odpadním elektrozařízením a jeho recyklaci v celé České republice. V rámci své činnosti se zaměřujeme na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení

Financování činností REMA Systém je zajištěno na základě finančního příspěvku, který se od 1. září 2005 připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci REMA Systém závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu. 

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.


Spolupracujeme s obcemi, firmami, školami i veřejností. S dvaceti tisíci sběrnými místy disponujeme nejširší sběrnou sítí v Česku a jsme autory šesti unikátních projektů, kterými přispíváme k větší informovanosti v oblasti nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a ochrany životního prostředí.

19

na trhu

21800

sběrných míst

240000

tun vysbíraných odpadních elektrozařízení

96

míra recyklace a materiálového využití

12500

zákazníků pro zpětný odběr

68

míra zpětného odběru

45

partnerských zpracovatelských zařízení

Co nabízíme?

Hlavními aktivitami kolektivního systému REMA Systém jsou služby zabezpečující zpětný odběr odpadních elektrozařízení, jejich využití a recyklaci.

Našim zákazníkům, zejména obcím, firmám a školám, nabízíme odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností. Nabízíme nejen odvoz odpadních elektrozařízení, ale také expertní podporu a poradenství, včetně pomoci s kompletním nastavením systému sběru a třídění odpadních elektrozařízení u našich partnerů. Nabízíme také metodiky a přípravy na kontroly státních a samosprávných orgánů a rovněž asistenci při kontrolách Inspekce ŽP, ČOI, KÚ, OÚ ORP.

Spolupráce s námi je možná jak na smluvní bázi, tak na základě samostatných objednávek. Zajišťujeme také jednorázové akce typu sezónních svozů. Naši smluvní partneři si mohou svoz vysloužilých elektrozařízení objednávat snadno prostřednictvím objednávkového systému.

Běžným spotřebitelům nabízíme jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči prostřednictvím služby Buď líný - služby bezplatného svozu vysloužilých elektrozařízení z domácností. Nedílnou součástí naší činnosti je rovněž šíření osvěty o smyslu a významu třídění a recyklace odpadních elektrozařízení. Více informací o našich aktivitách pro širokou veřejnost najdete v sekci pro veřejnost.

Sběrná místa

Aktuální seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

ESG

Rok 2023 byl pro naši společnost přelomový hned v několika ohledech. Mezi významné milníky patří i vznik nového ESG oddělení, jehož hlavním úkolem je implementovat do chodu společnosti požadavky směrnice CSRD o nefinančním reportování firem včetně reportování ESG dle nejnovějších požadavků ESRS.

ESG reportování bude pro firmy povinné, stejně jako je tomu u daní. Výstup reportu ukáže, jak zodpovědně se společnost chová v ESG tématech. Tento výsledek pak ovlivní budoucí obchodní příležitosti, anebo podmínky, za jakých bude moct společnost u bank čerpat půjčky nebo úvěry.

  • Co je ESG? 

Pojem ESG (zkratka anglických slov environmental, social a governance) rezonuje světem stále hlasitěji. Ve skutečnosti však není žádnou novinkou posledních pár let, firmy jej začaly používat už roku 2004 jako způsob, jak svým stávajícím i potenciálním novým investorům poskytnout informace o své společenské odpovědnosti ve třech oblastech: oblast environmentální, oblast sociální a oblast řízení byznysu.

Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) firmám ukládá povinnost reportovat nefinanční data a součástí tohoho reportingu bude i to, jak si stojí v rámci jednotlivých pilířů ESG. Jedním z cílů nařízení je mimo jiné zamezení takzvaného greenwashingu, kdy firmy uváděly informace ke svým udržitelným aktivitám, které však nebyly podloženy relevantními a ověřitelnými daty.

  • Povinnost, nebo příležitost?

Firmy mohou ESG a nařízení CSRD vnímat jako nepříjemnou povinnost, která jim přinese další administrativní zátěž a povinnost realizovat ESG projekty, ve skutečnosti však oboje představuje hlavně příležitost. Udržitelnost je už dnes faktorem významně ovlivňujícím dostupnost výhodnějšího financování bankami. Současně otevírá prostor pro nemalé úspory například ve snížení spotřeby energií a vody nebo v množství odpadů. Dle řady studií zvyšuje loajalitu a důvěru zaměstnanců i zákazníků a přispívá k pozitivnímu vnímání značky.

Přijetím ESG principů si společnosti rovněž zajistí budoucnost svého byznysu jako takového. Pomohou jim zavčas identifikovat a mírnit rizika spojená se změnami klimatu nebo environmentálními a sociálními otázkami, která by mohla mít dopad na jejich podnikání nebo dodavatelský řetězec. V REMA Systém vnímáme ESG jako příležitost, díky které se můžeme rozvíjet jako společnost zodpovědná k přírodě, našim partnerům i zaměstnancům.

  • Udržitelnost u firem rezonuje

Pro celou řadu firem je už dnes udržitelnost nejen z hlediska legislativy, ale i konkrétních kroků téměř standardem. Potvrzuje to například loňský průzkum Asociace společenské odpovědnosti mezi pěti stovkami jejích členských firem. Pro dvě třetiny členů asociace je udržitelnost jedním z klíčových aspektů při rozhodování o směřování organizace. Většina z nich už má vypracovanou udržitelnou strategii, případně ji má v plánu vypracovat. Více než tři čtvrtiny z těchto firem se shoduje, že za poslední dva roky je kladen větší důraz na aktivity spojené s udržitelností, a to nejen vzhledem k celospolečenskému trendu či potřebě jít s dobou, ale právě i konkrétnímu tlaku třetích stran, třeba právě investorů.

Nařízení CSRD momentálně není povinné pro všechny firmy, během dalších let se však jeho platnost bude rozšiřovat. A netýká se to jen firem, svá ESG oddělení již dnes dobrovolně zavádějí i některá města a obce. Přestože se na nás v REMA Systém povinnost ESG reportingu nyní nevztahuje, přijímáme tento závazek dobrovolně

  • Oběhové hospodářství nedílnou součástí ESG

Důležitou součástí environmentálního pilíře ESG je oběhové hospodářství neboli cirkulární ekonomika. Jeho princip stojí na maximálním využití zdrojů a prevenci vzniku odpadu.

Firmy se mohou v rovině oběhového hospodářství zaměřit například na tyto oblasti:
•    mapování materiálových vstupů,
•    množství a typ produkovaného odpadu,
•    využitelnost zbytkových materiálů či odpadních surovin,
•    možnosti využití udržitelných alternativ,
•    recyklace či upcyklace materiálů a produktů.

Principy cirkulární ekonomiky jsou základním stavebním kamenem činnosti naší společnosti. Prostřednictvím efektivního sběru a třídění odpadních elektrozařízení předcházíme tomu, aby cenné materiály obsažené v elektrozařízeních končily na skládkách a díky recyklaci je vracíme zpět do oběhu, čímž významně přispíváme k o ochraně přírody a opětovnému využití cenných surovin. Prostřednictvím našich Zelených projektů (Zelená obec, Zelená škola, Zelená firma) a osvětových programů navíc motivujeme ke správnému třídění odpadních elektrozařízení obce, školy, firmy i veřejnost.

  • Nové ESG oddělení nezahálí

Dlouhodobou vizí naší společnosti je být inovativní firmou ve svém oboru a nadále rozvíjet svou činnost a služby zákazníkům. Abychom potvrdili naši transparentnost a kladný a zodpovědný postoj k udržitelnosti, budeme všechna data a informace spojené s reportingem poskytovat našim partnerům. ESG report tak bude součástí i naší výroční zprávy.

Nově vzniklé ESG oddělení aktuálně v souladu s požadavky CSRD zpracovává svoji takzvanou dvojí materialitu, která je součástí ESG reportování. Dvojí materialita zohledňuje vliv faktorů, které na firmu působí zvenčí (materialita), tak faktorů, jimiž společnost ovlivňuje své okolí (dvojí materialita). Dále například zpracováváme relevantní požadavky ESRS tematicky zaměřené na klimatické změny, oběhové hospodářství, zaměstnance, dodavatelský řetězec nebo řízení podniku včetně etického kodexu či protikorupčního jednání. Daří se nám také zavádět systém pro inventarizaci, monitoring a výpočet uhlíkové stopy dle GHG protocolu. Část týmu se věnuje klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit a do konce roku bychom rádi prošli certifikací ISO 37001 – Systém protikorupčního managementu. Pravidelně se účastníme seminářů a konferencí, abychom se informovali o novinkách a vývoji v tématech udržitelnosti a také nejnovější legislativě.

  • Environmentální vyúčtování

Součástí ESG reportingu je i takzvané environmentální vyúčtování. V oblasti zpětného odběru odpadních elektrozařízení díky němu jednotlivé společnosti a organizace vidí, jak jimi odevzdané množství odpadních elektrozařízení ušetřilo přírodní zdroje či přispělo k redukci emisí oxidu uhličitého.

Svá environmentální vyúčtování od nás obdrží zákazníci, kteří prostřednictvím naší sběrné sítě odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci v roce 2023 minimálně 600 kg odpadních elektrozařízení. Environmentální vyúčtování mohou obce, společnosti a další organizace využít při prezentování svých ESG aktivit či jako datový podklad pro svůj ESG reporting. 

Environmentální vyúčtování REMA Systém, a.s. za rok 2023

Díky kvalitní síti míst zpětného odběru a spolupráci s pečlivě vybranými zpracovateli odpadních elektrozařízení se nám podařilo v roce 2023 dosáhnout významných environmentálních úspor. Ty jsou výsledkem vysoké míry opětovného použití a materiálového využití. Hodnoty uvedené v enviromentálním vyúčtování společnosti REMA Systém korespondují s ročním hlášením odevzdaným k 31. 03. 2024.

Pro akcionáře

Jste-li akcionářem společnosti REMA Systém, přihlaste se zde.