Legislativní rada vlády projednávání návrhů nových odpadových zákonů přerušila. Doporučila MŽP zákony přepracovat

Ve čtvrtek 19. září 2019 se v budově Úřadu vlády ČR uskutečnilo 224. zasedání Legislativní rady vlády. Na program jednání byly zařazeny čtyři návrhy zákonů nově upravující problematiku odpadového hospodářství, které Legislativní radě vlády, resp. vládě předložilo Ministerstvo životního prostředí. Legislativní rada vlády projednání všech návrhů zákonů přerušila a doporučila předkladateli návrhy zákonů přepracovat ve smyslu připomínek vznesených k návrhům zákonů pracovními komisemi Legislativní rady vlády, připomínek uvedených ve zpravodajských zprávách a dále podle připomínek vznesených v průběhu jednání Legislativní rady vlády jejími členy.

Legislativní rada vlády projednala konkrétně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, návrh zákona o odpadech, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

K návrhům zákonů trvají desítky zásadních rozporů

„Příprava aktuálně finalizované odpadové legislativy probíhala bohužel podle v poslední době obvyklých pravidel, která nejsou ve vyspělých státech EU ani v jiných resortech České republiky obvyklé,“ uvedl k věci David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů. „Daná legislativa vznikla bez komunikace s odbornou veřejností a za zavřenými dveřmi, což je v oblastech dopadajících na úplně každého velmi nestandardní. Paradoxem také zůstává, že právě odborná veřejnost několikrát v průběhu přípravy nových zákonů a novel zvedala varovný prst a nabízela nejen konzultační pomoc, ale také konsensuální názor na jednotlivé oblasti,“ zdůraznil Vandrovec s tím, že tyto snahy nebyly vyslyšeny a zůstaly bohužel bez reakce (více zde…). Podle Vandrovce si tak ministerstvo vytvořilo návrhy textů, které mají opravdu daleko k optimálnímu stavu a v mnohých oblastech nejenže nepodporují cíle EU, ale jsou přímo proti nim.

„V rámci projednávání bylo již u zákona o obalech zřejmé, že v předlohách je obsažena široká řada nedořešených věcí a vážných právních problémů. V tomto byly všechny čtyři zákony hodnoceny veskrze podobně,“ uvedl k jednání Legislativní rady vlády Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství s informací, že široká paleta právních problémů byla identifikována také v zákoně o odpadech a v zákoně o výrobcích s ukončenou životností. „Členové Legislativní rady vlády se v průběhu jednání opakovaně shodli na tom, že řešení si vyžádá sérii dalších odborných jednání a bude vyžadovat dostatečný čas na to, aby se podstatné problematické části zákona přepracovaly tak, aby mohly být znovu předloženy do pléna rady k jejich potřebnému projednání,“ doplnil Havelka.

Chybějící nástroje na podporu recyklace

Vandrovec zdůraznil, že nastavené principy, nefunkční procesy a rizikové pokusy v této věci posouvají ČR do situace, kdy bude mít velmi pravděpodobně velký problém s naplněním evropských cílů recyklace a všech ostatních cílů uvedených v nových evropských směrnicích. „Nově připravovaná národní legislativa například zcela postrádá motivační prvky pro podporu recyklace a použití výrobků z recyklátů – druhotných surovin. Naopak obsahuje částečnou podporu třídění odpadů a významnou podporu energetického využití odpadů,“ varuje.

Podle Havelky potřebuje Česká republika novou moderní odpadovou legislativu co nejdříve. „Ale než tuto její verzi, u které je s ohledem na množství nejasností a chyb zřejmé už nyní, že by fungování sektoru spíše ochromila, je nutné vyčkat na její nezbytné přepracování dle pokynů a doporučení právních odborníků,“ uvedl Havelka.

Více informací najdete zde:

 

Zdroj: ČAOH; Průmyslová ekologie; REMA; vlada.cz

Nahoru