Na pravou míru: Společnost REMA Systém podmínky „licence k provozování kolektivního sběru elektroodpadu“ plní

Společnost REMA Systém, a.s. považuje za nutné reagovat na článek, který v pondělí 30. 3. 2020 vydala ČTK.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v článku ČTK tvrdí, že společnost REMA Systém uvedla „kvůli licenci na sběr elektroodpadu“ nepravdivé údaje. Vzhledem k tomu, že se jedná o spor z roku 2015, uvádíme tedy na pravou míru podrobnosti ohledně ministerstvem životního prostředí udělené pokuty a následné žalobě REMA Systém proti jeho rozhodnutí.

Úvodem je důležité uvést, že společnost REMA Systém požádala o tzv. licenci ke konci roku 2005 a zapsána do seznamu kolektivních systémů byla začátkem roku 2006 pro vybrané skupiny elektrozařízení a před koncem roku 2007 pro všech deset tehdy platných skupin. Nemohla tak poskytnout jakékoli nepravdivé údaje ve vztahu k uvedenému článku.

Zmiňovaná pokuta se historicky váže k období let 2015–2016 a do dnešního dne o ní není ukončený spor. Chronologicky – Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zahájila kontrolu společnosti REMA Systém, a.s. na základě přijatého podnětu v září 2015. V červenci 2016 pak REMA Systém uložila pokutu za údajné porušení ust. § 37k odst. 6 písm. a) zákona o odpadech – mj. stanoví, že výrobce elektrozařízení je povinen zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

REMA Systém nejprve podala proti zjištění kontrolního orgánu námitky. MŽP jí na základě toho v průběhu roku 2018 pokutu snížilo, ale REMA Systém ani s tímto verdiktem nesouhlasila a v zákonem stanovené lhůtě podala proti napadenému rozhodnutí MŽP žalobu. Ta v tuto chvíli stále čeká na projednání.

Tato žaloba však nemá jakoukoli vazbu na problematiku poboček České pošty a služby re:Balík, neboť tyto zajišťují pouze část služeb zpětného odběru realizovaného společností REMA. REMA disponuje přibližně 20 000 sběrnými místy, přičemž pro prokázání naplnění zákonem daných požadavků se v případě započtení všech obcí, ve kterých žije 2000 a více obyvatel, bavíme o počtu 703.

REMA Systém je přesvědčena, že bylo napadené rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy a spočívá na nesprávném posouzení. Je tedy nezákonné a nesprávné. Též řízení, které jeho vydání předcházelo, bylo vedeno v rozporu s právními předpisy, v důsledku čehož byla REMA Systém přímo krácena na svých právech. Naše společnost je přesvědčena, že se inspekce i ministerstvo dopustilo nesprávného právního posouzení věci, v důsledku čehož je rozhodnutí nesprávné a tím i nezákonné.

REMA Systém v rámci své sběrné sítě disponuje přes 20 000 místy zpětného odběru (údaj z poslední Výroční zprávy: https://www.rema.cloud/wp-content/uploads/documents/rema-system/vyrocni-zpravy/2018.pdf) O kvalitě nastavení této sítě svědčí i míra zpětného odběru. Ta za rok 2018 činila 67,3 %, a za rok 2019 ji odhadujeme ve výši kolem 80 %. Finální čísla roku 2019 budou dostupná po podání roční zprávy, která se předává na MŽP. Ostatně samotné ministerstvo poskytuje pravidelně svá čísla hodnotící oblast kolektivních systémů pro elektrozařízení, viz přiložený odkaz: https://www.mzp.cz/cz/odpadni_elektronicka_zarizeni_nakladani_cr. Z těchto čísel si může každý udělat vlastní obrázek o fungování jednotlivých systémů jak v minulosti, tak i predikci do budoucích let.

Zákonný požadavek zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku REMA Systém plní a dle našeho přesvědčení jej plnila i v roce 2015. Proto se svého práva domáháme formou žaloby.

REMA pak ještě nad rámec svých zákonem stanovených povinností zajišťuje služby zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení prostřednictvím různorodých projektů, mezi které patří projekty Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola, Buď líný a re:Balík, odkaz https://www.rema.cloud/nase-projekty. Právě projekt re:Balík je zajišťován ve spolupráci s Českou poštou na základě smlouvy o využívání jejích služeb. Česká pošta zajišťuje přepravu zásilek. Zmiňovaná služba je plnohodnotná služba na zasílání balíků s vysloužilými elektrozařízeními od široké veřejnosti k recyklaci do váhy 10 kg a funguje již od roku 2016. Na službu navazuje služba Buď líný, která není hmotnostně omezena a prostřednictvím které se sváží vysloužilé výrobky přímo od konečného uživatele, tedy mimo jiné také z domácností. Služby jsou pro zákazníky zdarma (náklady hradí REMA) a fungují na celém území ČR.

O uvedené službě referujeme široké veřejnosti mimo jiné na webových stránkách REMA a také prostřednictvím Registru míst zpětného odběru elektrozařízení, ve kterém jsou místa zajišťující tuto službu řádně a zřetelně označeny heslem „re:Balík“ v podobě „RE:BALÍK – odeslání vyslouž. EEZ na náklady zřizovatele MZO prostřednictvím České pošty (REBALIK.cz<http://REBALIK.cz><http://REBALIK.cz>), balík do 10 kg. V případě vyšší hmotnosti, viz BUDLINY.cz<http://BUDLINY.cz><http://BUDLINY.cz>.“

 

Aktualizováno 31. 3. 2020

Nahoru