Naše projekty

Chytrá recyklace®

Rok 2020 byl pro REMA i rokem inovací. Jednou z těch výraznějších bylo spuštění bezplatné telefonické linky Chytrá recyklace na čísle 800 976 679 ve spolupráci s AITAT (Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací). Jejím cílem je zprostředkovat občanům informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat, nebo jak ho nechat odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít. Za bezmála devět měsíců provozu linky operátoři odbavili na stovky telefonátů měsíčně, poskytli mnoho rad a doporučení. Pro odpovědi, jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem v rámci zpětného odběru, na linku volali převážně zástupci firem a obecních a městských samospráv. Dotazů od občanů bylo nicméně méně. Praxe také ukázala, že informovanost konečných spotřebitelů o možnostech, jak vysloužilý spotřebič odevzdat, se zdá být celkem uspokojivá. Občané vědí, kam vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat. Projekt i nadále pracuje na zvyšování povědomí veřejnosti o sběru, třídění a samotné recyklaci vybraných výrobků. Za tímto účelem nově rozšiřujeme obsah webových stránek Chytré recyklace na adrese www.chytrarecyklace.cz tak, abychom konečným spotřebitelům oblast nakládání s odpadním elektrozařízením a bateriemi ještě více přiblížili a tím i rozšířili základní vědomosti o možnostech zpětného odběru a samotné recyklace výrobků v ČR.

Operátoři linky Chytré recyklace rovněž ověřují spokojenost klientů REMA s již realizovaným sběrem odpadního elektrozařízení. Do konce února 2021 bylo provedeno celkem 1303 dotazníkových hovorů, kdy kromě otázky ohledně celkové spokojenosti s realizovaným sběrem. Míra spokojenosti se sběrem dosáhla úrovně 99,69 %. Největší spokojenost projevovali klienti s rychlostí a dostupností sběru a jeho průběhem. Nezanedbatelnou položkou bylo i vyjádření spokojenosti s komunikací a celkovým přístupem REMA.

„Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa“

Již více než deset let (od 3. 4. 2010) podporujeme zoo Praha v pomoci gorilám. V rámci projektu „Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa“ realizujeme sběr a recyklaci starých mobilních telefonů a tabletů, a z každého odevzdaného kusu přispíváme částkou 10 Kč na ochranu goril v centrální Africe.

Nástup v Somalomo

Jak Zoo Praha pomáhá přežít gorilám

Materiální a finanční podporou přispívá Zoo Praha k aktivní ochraně goril ve střední Africe. Pořídila například nové motocykly pro strážce kamerunského parku Campo Ma’an nebo zajistila vybavení pro jednotky strážců přírody, kteří chrání les v biosférické rezervaci Dja.

V oblasti této kamerunské rezervace realizuje Zoo Praha stěžejní projekt in situ ochrany goril – Toulavý autobus. Autobus, který Zoo Praha do Kamerunu dopravila, převáží děti na místa, kde se seznamují s přírodním bohatstvím tropického deštného lesa, v jehož sousedství žijí. V rámci vzdělávacího programu se dozvídají i o tom, co způsobuje ničení lesa, a o hrozbách pytláctví. Dále se malí pasažéři Toulavého autobusu učí, jak šetrně přistupovat k životnímu prostředí a jak chránit ohrožené druhy. V záchranné stanici pro primáty pak na vlastní oči spatří živé gorily. Tyto jedinečné tvory mají konečně možnost vidět i jinak než jen jako maso na talíři (bushmeat).

Od roku 2013, kdy kamerunské cesty začal brázdit první Toulavý autobus, se již uskutečnilo více než 70 jízd, kterých se zúčastnilo přes 1 300 dětí s učiteli i s některými rodiči. Spolu se Zoo Praha věříme, že děti, které prošly tímto programem, se o své zážitky a nově nabyté zkušenosti podělí se svými vrstevníky, rodiči i s dalšími rodinnými příslušníky, a povědomí o ochraně (nejen) goril se tak rozšíří dál.

Vybavení pro strážce Dja.

I vy můžete pomoci. Stačí donést starý telefon či tablet do sběrného boxu, který je umístěn před hlavním vchodem do Zoo Praha. Sběrem a recyklací starých telefonů společně podporujeme boj proti pytláctví a rozvoj zodpovědného přístupu místních obyvatel ke gorilám a k deštnému lesu. Recyklací tantalu, vzácného kovu obsaženého ve starých mobilních zařízeních, navíc snižujeme potřebu jeho primární těžby, která má v Africe negativní dopad na tropický deštný les, a tedy i na ohrožené gorily.

Více informací o projektech Zoo Praha na ochranu goril, na které společnost REMA Systém, a.s. v rámci projektu „Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa“ přispívá, naleznete zde. Plakát a další praktické informace najdete zde…

Od začátku spolupráce bylo v rámci projektu vysbíráno celkem 79 354 kusů zařízení.

Děkujeme následujícím organizacím, které se sběrem starých telefonů a tabletů do projektu zapojily:

ZOO Dvůr Králové, Zoo Jihlava, Zoo Ostrava, Zoo Brno, Zoo Ohrada, Zoo Olomouc, Zoopark Zájezd, AOPK ČR, Správa KRNAP, Zoo Hodonín, Zoo Chomutov, Zoo Vyškov, Zoo Zlín, Ekocentrum Šípek, SEVER – Litoměřice, Zoo Plzeň.

Projekt Buď líný®, re:Balík® a FamilyBox®

V roce 2011 byl spuštěn projekt Buď líný, který občanům významným způsobem usnadňuje pohodlně se zbavit vysloužilého elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Bezplatná služba nabízí odvoz elektrozařízení z domácnosti a podle množství materiálu je rozdělena do dvou kategorií – balíkový svoz a svoz volně loženého elektrozařízení. Pro elektrozařízení o celkové odhadované hmotnosti od 10 kg do maximálně 100 kg je určen svoz balíkový, který zajišťuje smluvní přepravní společnost. V případě elektromateriálu převyšujícího hmotnost 100 kg už je možné zvolit svoz volně loženého elektroodpadu, který sváží vozy REMA a tento materiál není nutno nijak balit. Svoz elektrozařízení, baterií a akumulátorů lze zajistit prostřednictvím systému pro sběr, svoz a zpracování na stránkách www.budliny.cz nebo telefonicky na čísle 840 550 650.

Pokud chce občan k ekologické likvidaci předat méně než 10 kg elektrozařízení, může využít služby re:Balík a prostřednictvím České pošty jej zaslat na náklady REMA. Stačí si pouze na webových stránkách REMA vygenerovat štítek, kterým opatří zabalený balík elektrozařízení a následně zásilku odnese na nejbližší pobočku České pošty.

V roce 2017 vznikl projekt s názvem FamilyBox, který doplňuje stávající služby Buď líný a re:Balík. Jedná se o kartonovou krabičku ve tvaru krychle s délkou hrany 11 cm, která pojme až 1300 g vysloužilých přenosných bateriíí a akumulátorů. FamilyBox je zaměřen pouze na sběr baterií a je určen zejména do domácností, které do něj baterie vhazují a po jeho naplnění jej odešlou prostřednictvím re:Balíku k ekologické likvidaci. Praktickou krabičku na baterky si může v rámci ČR zdarma objednat kdokoliv prostřednictvím webového formuláře zde… Na výběr je několik motivů FamilyBoxů.

www.familybox.cz

Projekt Zelená firma®

Do projektu Zelená firma se může zapojit jakákoliv firma v České republice. Projekt je dobrovolný a bezplatný a účastní se ho zejména firmy, kterým není životní prostředí lhostejné a často doplňuje jejich ostatní CSR aktivity. V rámci tohoto projektu obdrží firma zdarma k užívání nerezový sběrný box, který pojme až 80 litrů drobnějšího elektrozařízení. Sběrný box je určen do interiéru a slouží zpravidla zaměstnancům daných firem, kteří se tak mohou pohodlně zbavit nefunkčních elektrospotřebičů. Každý sběrný box je vybaven kartonovou krabicí, kterou po naplnění zákazník jednoduše zalepí a po založení objednávky svozu předá k ekologické likvidaci.

Zeleným firmám je k dispozici také sada propagačních a informačních materiálů k projektu, včetně certifikátu o zapojení.

Ke konci roku 2020 bylo v projektu zapojeno 2486 firem s 5316 sběrnými místy. Sběrných boxů bylo po republice rozmístěno 3094.

www.zelenafirma.cz 

Projekt Zelená škola®

V roce 2011 vznikl bezplatný projekt Zelená škola, do něhož se mohou zapojit všechny školy a školky napříč Českou republikou a který si klade za cíl posilovat ekologické cítění dětí různého věku. I v tomto případě obdrží zapojená škola k užívání nerezový sběrný box, do kterého mohou nejen děti, ale i zaměstnanci školy vkládat drobnější vysloužilá elektrozařízení. Stejně jako u Zelené firmy i Zelená škola dostane k dispozici kartonovou výplň do sběrného boxu, kterou po jejím naplnění zalepí a objedná svoz elektrozařízení přes Systém pro sběr, svoz a zpracování. Také zde platí, že si novou kartonáž může škola kdykoliv objednat novou a ve sběru pokračovat.

Od roku 2013 je projekt Zelená škola doplněn o Vzdělávací program, o který si může škola zdarma zažádat a rozšířit díky němu povědomí žáků o ekologii. Výukového programu doposud využilo 76 škol.

Pro Zelené školy REMA pořádá i zábavně – vzdělávací aktivity a soutěže ve sběru vysloužilých elektrozařízení.

Ke konci roku 2020 bylo v projektu Zelená škola zapojeno 540 škol s 650 sběrnými místy a rozmístěno bylo 575 sběrných boxů.

www.zelenaskola.cz

Projekt Zelená obec®

Projekt je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, nicméně zapojit se do něj může kterákoliv obec na území České republiky. Je šitý na míru obcím a jejich obyvatelům, kteří se chtějí ekologickým a k přírodě šetrným způsobem zbavit elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů a tím přispět k ochraně životního prostředí a planety. Hlavním cílem je podpořit občany v ekologickém smýšlení a předcházet tím odkládání vysloužilých zařízení mimo určená sběrná místa či v popelnicích na směsný odpad. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího obecního elektroodpadu. Zapojit se do něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

I v tomto projektu je účast bezplatná a zákazník – zpravidla zástupce obce – jednoduše zažádá o svoz elektrozařízení prostřednictvím objednávky v Systému pro sběr, svoz a zpracování.

Projekt Zelená obec funguje již 13. rokem, ke konci roku 2020 bylo v projektu Zelená obec zapojeno 868 obcí s 983 sběrnými místy a rozmístěno bylo 957 sběrných nádob.

www.zelenaobec.cz

Trash Made® – poklady z odpadu

Trash Made je kolekce originálních šperků, módních a bytových doplňků vyrobených z recyklovaných materiálů. Představuje nový život pro staré elektropřístroje.

Výrobky Trash Made jsou designové předměty s vlastním příběhem. Jsou z materiálů a součástek, které už jednou byly použity a původně měly být zrecyklovány nebo trvale zničeny. Tyto součástky fascinují různorodostí tvarů, barev a materiálů a samy tak ukazují svůj další potenciál. Trash Made jejich přání vyplňuje a dává jim nový tvar, funkci a životní náboj. Kolekce jsou omezené určitým počtem kusů, neboť Trash Made vychází z moderních technologií, které se neustále mění a poskytují týmu Trash Made nové a inspirující součástky.

trash made

Na projektu Trash Made se kromě REMA Systému podílí skupina umělců, designérů, uměleckých řemeslníků a výrobců. Společnými silami oživujeme části starých elektrozařízení a dbáme na to, aby i přes použití recyklovaných materiálů byly všechny výrobky bezpečné a měly vysokou řemeslnou úroveň a kvalitu zpracování.

www.trashmade.cz

 

Nahoru