PEL: Potvrzení o předání vysloužilého elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání

Potvrzení o předání vysloužilého elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání (zkráceně jen „PEL“) vystavujeme coby provozovatel kolektivního systému zajišťujícího společné plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech.

PEL vystavujeme v případě předání vysloužilých elektrozařízení nebo elektroodpadu. Na základě smluvní spolupráce společnosti REMA Systém, a.s. se společností REMA Battery, s.r.o., lze také vystavit PEL v případě předání přenosných baterií a akumulátorů, a na základě smluvní spolupráce se společností REMA PV Systém, a.s. také v případě předání solárních panelů. Níže specifikované parametry PEL se proto obdobně týkají také případů, kdy jsou předávány přenosné baterie a akumulátory a/nebo solární panely.

Účel potvrzení

PEL je doklad, kterým potvrzujeme, že elektrozařízení po ukončení své životnosti bylo předáno v režimu zpětného odběru nebo v režimu odděleného sběru oprávněné osobě k následnému zpracování, využití nebo odstranění podle zákona o odpadech.

Potvrzení o předání vysloužilého elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání není protokolem o likvidaci ve smyslu zákona o daních z příjmů a tento protokol ani nenahrazuje.

Komu je PEL určeno?

PEL vystavujeme na žádost konečných uživatelů elektrozařízení nebo původců elektroodpadu, kteří si na základě našeho „Systému pro sběr, svoz a zpracování“ objednali svoz vysloužilého elektrozařízení za účelem jeho předání oprávněné osobě.

Co je obsahem potvrzení?

Právní předpisy nám vystavení PEL neukládají ani neurčují podobu či obsahové náležitosti PEL; formu i obsah PEL tak určuje výhradně společnost REMA Systém, a.s.

PEL obsahuje:

 • identifikační údaje vystavovatele PEL;
 • identifikační údaje konečného uživatele nebo původce odpadů;
 • číslo objednávky svozu;
 • celkovou hmotnost zpětně odebraného elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu;
 • skupiny, případně podskupiny elektrozařízení a hmotnost zpětně odebraného elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu v rámci jednotlivých skupin či podskupin;
 • datum vystavení PEL;
 • razítko a podpis vystavovatele.

PEL neobsahuje jiné údaje o vysloužilém elektrozařízení jako např. název zařízení, evidenční čísla, výrobní čísla apod., neboť tyto údaje dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů neevidujeme ani nekontrolujeme. Z uvedeného důvodu nemůžeme vystavovat ani potvrzovat seznamy či evidence konkrétního vyřazeného elektrozařízení.

Jak PEL získat a kolik stojí jeho vystavení?

PEL vystavujeme ZDARMA.

Náš objednávkový „Systém pro sběr, svoz a zpracování“, prostřednictvím kterého je objednáván svoz vysloužilého elektrozařízení, PEL automaticky vytváří, a to ke každé jednotlivé objednávce nebaleného svozu vysloužilého elektrozařízení, na základě předání/převzetí vysloužilého elektrozařízení nebo elektroodpadu oprávněnou osobou. PEL je generováno zpravidla do pěti pracovních dnů po provedení objednaného svozu.

PEL si můžete po přihlášení do objednávkového systému na adrese http://remais.rema.cloud/Login sami dle níže uvedeného postupu vytisknout nebo uložit. PEL uchováváme v objednávkovém systému po dobu 3 let od provedení objednávky pro daný svoz.

Postup:

 • Přihlaste se do objednávkového systému na adrese: http://remais.rema.cloud/Login, a to zadáním uživatelského jména a hesla.
 • V levém menu klikněte na „Seznam objednávek“.
 • Vyberte příslušnou objednávku (lze filtrovat podle čísla objednávky).
 • Na konci řádku klikněte na odkaz „Tisk PEL“.
 • PEL lze vygenerovat ve formátu PDF nebo JPG.
 • PEL lze následně vytisknout nebo stáhnout a uložit jako soubor

Pokud byste nás potřebovali kontaktovat, obraťte se na nás na adrese: provoz@rema.cloud.

Upozornění

Upozorňujeme, že společnost REMA Systém, a.s. nenese žádnou odpovědnost za užití PEL k jinému účelu, než ke kterému je z povahy věci určeno. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit jak podobu, tak i obsahové náležitosti vystavovaného PEL. Stejně tak si vyhrazujeme právo odmítnout vystavení PEL či jeho vystavování kdykoli zcela ukončit. Na vystavení PEL není právní nárok.

V Praze, dne 1. září 2019
REMA Systém, a.s.

Nahoru