Reakce skupiny REMA na článek společnosti INISOFT s.r.o.

Dne 9. 4. 2018 byl na webovém portálu společnosti EnviWeb s.r.o. přetištěn odborný článek společnosti INISOFT s.r.o., který se zabývá problematikou rozdílů mezi elektrozařízením a elektroodpadem. Text článku vychází ze znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění pozdějších předpisů, a stručného průvodce výrobce elektrozařízení dílem 8 zákona o odpadech, publikovaného na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Informace uvedené v článku jsou ve většině strohým přepisem ustanovení uvedených právních předpisů. Doplněny jsou však informacemi, které nejsou zcela přesné, resp. opomíjí některá ustanovení zejména vyhlášky č. 352/2005 Sb., díky čemuž mohou být pro čtenáře zmatečné a mohou je uvést v omyl.

Jedná se zejména o stanovení §5 odst. 9) vyhlášky č. 352/2005 Sb., v platném znění, které stanoví:
„Za účelem plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému, s výjimkou plnění povinností podle § 37p zákona (pozn. REMA = solární panely), lze uzavřít dohodu o tom, že kolektivní systém bude zajišťovat plnění povinností výrobců pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla elektrozařízení uvedena na trh. Dohoda uzavřená podle věty první je součástí návrhu na zápis.“

Pokud tedy příslušný kolektivní systém řeší problematiku elektrozařízení, resp. elektroodpadu, v souladu s výše uvedeným ustanovením, jsou informace uvedené v článku vztahující se ke spolupráci s kolektivním systémem irelevantní. Společnost REMA Systém, a.s. takovou dohodu formou čestných prohlášení učinila a její řešení problematiky zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu je jak plně v souladu s platnou legislativou, tak je plně konformní s jejím obecně užívaným výkladem.

Původní publikovaný článek společnosti INISOFT s.r.o.
https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/odborne-clanky/vite-jaky-je-rozdil-mezi-elektrozarizenim-a-elektroodpadem

Přetisk na portále společnosti EnviWeb s.r.o.
http://www.enviweb.cz/111054

Nahoru