REMA Systém

REMA Systém, a.s., je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005.

Vznik REMA Systému iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulzem k založení se stala evropská legislativa transformovaná do národního prostředí v roce 2005, která je od roku 2021 promítnuta v rámci zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Ten dává za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který zajistí a financuje zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.

REMA Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. Financování činností REMA Systému je zajištěno na základě finančního příplatku, který se od 1. září 2005 připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci REMA Systému závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Certifikaci provedla renomovaná švýcarská společnost SGS SA. Dále máme osvědčení platnosti Environmentálního Prohlášení o Produktu EPD v projektu, jehož cílem bylo zjištění ekologických dopadů, ekonomické, energetické a materiálové náročnosti provozování tzv. kolektivního systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

Výhody kolektivního řešení se společností REMA Systém:

 1. všestranně nejjednodušší a nejméně zatěžující řešení pro výrobce a dovozce elektrozařízení;
 2. nejsnazší zajištění povinností v souvislosti se zpětným odběrem baterií ve spolupráci s REMA Battery;
 3. zajištění sítě sběrných míst po celé ČR;
 4. zajištění zpětného odběru elektrozařízení formou svozů;
 5. zajištění ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení;
 6. minimalizace nákladů spojených se zákonnými povinnostmi dovozců a výrobců elektrozařízení, klient odvádí recyklační poplatky dle množství kusů elektrozařízení uvedených na trh;
 7. kvartální vykazování množství uvedených elektrozařízení na trh
 8. nerozlišování mezi historickým a současným elektrozařízením a nerozlišování zda je elektrozařízení určeno pro domácnosti (B2C) nebo pro firmy (B2B);
 9. administrativní a funkční zajištění povinností dovozců a výrobců;
 10. podávání Návrhů na zápis dovozců a výrobců do Seznamu výrobců vedeného MŽP;
 11. podávání změn spojených se zápisem dovozců a výrobců v Seznamu výrobců vedeného MŽP;
 12. řešení pro všech 6 skupin elektrozařízení;
 13. informační a legislativní pomoc;
 14. zastupování nebo účast při auditech;
 15. spolupráce s Ministerstvem životního prostředí v oblasti nakládání s odpady, zastupování v jednáních s Ministerstvem životního prostředí;
 16. vypracování Roční zprávy pro Ministerstvo životního prostředí;
 17. individuální přístup.
Nahoru