Seminář oběhové hospodářství 2019

V úterý 1. října proběhl v Poslanecké sněmovně seminář k problematice nové odpadové legislativy. Záštitu nad tímto seminářem převzal poslanec František Elfmark z výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Česká pirátská strana si nechala agenturou Perfect Crowd zpracovat výzkum mapující postoje české veřejnosti k oběhovému hospodářství. Průzkum byl zaměřen především na podíl českých domácností, které třídí odpad. Dále rovněž na robustním vzorku populace ověřuje, které typy odpadů a v jaké míře jsou tříděny. V rámci semináře proběhly z řad odborníků ze sektoru odpadového hospodářství.

Seminář oběhové hospodářství 2019, autor foto: Pirátská strana.

„Průzkum jsme si nechali udělat, protože jsme chtěli znát názor široké veřejnosti. Z výzkumu jsme především zjistili, že zvyk třídit odpad je v ČR velice rozšířen, i když možnosti třídění všech komodit využívá menší část respondentů. Podle očekávání je nejčastějším typem tříděného odpadu plast, který třídí 92 procent cílové skupiny. Následuje papír s 87 procenty a sklo s 81 procenty. Další sledované typy tříděného odpadu, jako jsou kovy, biologický odpad, oleje, se třídí výrazně méně. Ukázalo se, že plasty a papír třídí ve věku 18–64 let zhruba devět z deseti našich občanů. Naopak výzvou do budoucna určitě bude zlepšit třídění biologického odpadu,” uvedl František Elfmark.

Průzkum rovněž řešil problematiku zálohování PET lahví. Podle více než poloviny respondentů by se odpad z PET lahví měl řešit zálohováním, čtvrtině vyhovuje stávající systém sešlápnutí a vhození do žlutého kontejneru. Pětina by pak byla pro zákaz nebo omezení PET lahví. Jako způsob nakládání s odpady upřednostňuje dotázaná skupina recyklaci (57 procent). Čtvrtina si pak myslí, že nejlepší je odpadu předcházet – omezit využívání určitých, především obalových, materiálů. Spalování uvedla desetina a skládkování 4 procenta. Přitom z průzkumu vyplynulo, že ti, kteří třídí prakticky vše, častěji uvedli předcházení vzniku odpadů (30 procent). Naopak skládkování častěji uvedli ti, kteří odpad netřídí (15 procent).

Zero-Waste přístup, který předchází vzniku odpadu, nezná (slyšeli o něm poprvé) 58 procent dotázaných. Na druhé straně se stal tento přístup alespoň částečně součástí životů 6 procent dotázaných – typicky lidí s vyšším vzděláním z měst.

Další přednášející:

  • Jan Maršálek, Ministerstvo životního prostředí
  • Ivo Kropáček, odpadový expert DUHA
  • Jan Nezhyba, garant pro životní prostředí za Pirátskou stranu
  • David Vandrovec, CEO společností REMA
  • Klára Hálová, Zalohujme.cz
  • Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM
  • Patrik Luxemburk, zástupce společnosti Stabilplastik 


REMA, David Vandrovec: Odpady a oběhové hospodářství

Jedním z přednášejících byl i David Vandrovec, generální ředitel společností REMA. Ten na začátku shrnul cíle oběhového balíčku a podtrhl důležitost evropské odpadové hierarchie. Zároveň podotkl, že návrh nové české odpadové legislativy bohužel není dostatečně provázán s evropským balíčkem a jeho závaznými cíli. Následně vysvětlil nuance a možné chyby ve výkladu pojmu recyklace. Upozornil na změnu měřícího bodu pro vykazování recyklace dle nových směrnic, což bude významně korigovat dosahované výsledky mnoha států směrem dolů ve srovnání s aktuálními čísly. Zároveň to činí dosažení cíle recyklace 65 % o poznání nesnadnější. S odkazem na to zdůraznil, že pro budoucí nastavení odpadového hospodářství v ČR musíme velmi pečlivě počítat kapacity energetického využití, abychom neohrozili možnost splnění cílů recyklace. Podpořil potřebu navýšení skládkovacích poplatků, jakožto nástroje pro splnění cíle odklonu odpadů ze skládek. Přítomným však položil otázku, zda navrhovaná výše 1850 Kč je skutečně relevantní, obhajitelná a prosaditelná. Zároveň jednoznačně vyjádřil přesvědčení, že výše poplatku neovlivní nárůst recyklace, pouze odklon odpadů ze skládek. Odkázal na fakt, že i kdyby nárůst poplatku byl v hodnotě 4000–5000 Kč, stále to nepovede k recyklaci. Stručně shrnul také objektivní problémy aktuálního návrhu třídící slevy v zákoně o odpadech, která dle jeho názoru, bude mít v praxi silné problémy a je nutné jí zásadně dopracovat.

Obecně podpořil potřebu pokračování v co nejefektivnějším třídění, ale zároveň vyjádřil stanovisko k tomu, že v ČR nejsou dostatečné recyklační kapacity a že nově navrhovaná odpadová legislativa neobsahuje nástroje na podporu recyklace, což vidí jako zásadní nedostatek celého balíku. Komentoval také návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností. Pozitivně hodnotil nastavení konkrétních cílů. Kritizoval neodůvodněně odlišné podmínky pro oblast elektro a pro oblast obalů. Kritizoval rovněž extrémní navýšení rozsahu a komplikovanosti nové odpadové legislativy a celkově chybnou cestu v tomto směru, na kterou doplatí zejména všichni uživatelé zákona. Podtrhl rovněž významné zaplevelení nové odpadové legislativy tzv. gold-platingem. Na závěr prezentace přednesl zamyšlení nad vhodným nastavením systémů třídění v obcích směrem ke splnění evropských cílů. Jako klíčové také vidí naprostou nezbytnost zjednoznačnění čísel za odpadové hospodářství v ČR.

Zdroje: 

* Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství v návaznosti na proběhlý seminář a dostupné materiály uvedené na webu Poslanecké sněmovny

* Web České asociace odpadového hospodářství: Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

* Kompletní výsledky průzkumu „Postoje české veřejnosti k oběhovému hospodářství“ najdete zde…

* Piráti představili výsledky průzkumu v oblasti recyklace odpadu. Třídí 9 z 10 občanů a více než polovina dotázaných chce zálohovat PET lahve

 

Nahoru