Ze světa REMA

Rok 2022 bude znamenat pro kolektivní systémy REMA nové výzvy, a zejména nové příležitosti

Turbulentní události roku 2021, i roku předchozího, zapříčinily, že mnoho lidí i společností změnilo způsob, jakým věci dělají. My v REMA jsme nebyli jiní, i my jsme transformovali a upravovali své procesy a připravovali se na budoucí digitalizaci.

10. 12. 2021

"Turbulentní události roku 2021, i roku předchozího, zapříčinily, že mnoho lidí i společností změnilo způsob, jakým věci dělají. My v REMA jsme nebyli jiní, i my jsme transformovali a upravovali své procesy a připravovali se na budoucí digitalizaci. Nebyla to ale jen pandemie koronaviru, která hýbala celým světem, velkou výzvu pro oblast odpadového a recyklačního průmyslu, resp. kolektivních systémů znamenala i nová legislativa, která vstoupila v platnost v lednu 2021 a která s sebou přinesla nový, samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností. Bohužel k tomuto zákonu stále ještě schází prováděcí předpis, a i z tohoto důvodu bude pro kolektivní systémy REMA rok 2022 rokem nových příležitostí,“ říká v bilančním rozhovoru generální ředitel kolektivních systémů REMA David Vandrovec.

Blíží se závěr roku, a to právem svádí k bilancování a hodnocení. Vyjádřeno čísly, jaký byl rok 2021 pro kolektivní systémy REMA?


Náš směr je nepochybně správný, opět směřujeme k nejvyšší hodnotě sběru v historii REMA a v této souvislosti očekáváme i splnění všech kvót a cílů ve vztahu k evropské a české legislativě. Obdobný vývoj naznačují i celkové počty operovaných objednávek. Balíkové svozy představují i nadále řádově třetinu ze všech objednávek, o úspěšnosti hovoří i setrvalý trend poměru počtu objednávek od smluvních partnerů, tedy více než 75 %. Tuto skutečnost podtrhuje i průměrná doba svozu v délce 4,2 dne, což je doba o 5 % kratší než v roce 2020. 

Dokáže REMA i s rostoucím objemem sběru ohlídat kvalitu poskytovaných služeb?

Zejména s ohledem k narůstajícímu množství svážených odpadních elektrozařízení, baterií i akumulátorů jsme se významnějším způsobem soustředili právě na kvalitu poskytovaných služeb. Již v roce 2020 jsme z realizovaných úprav zavadli mimo jiné monitoring spokojenosti zákazníků se svozy v rámci sběrné sítě REMA, koncem léta 2021 přibyl i monitoring spokojenosti se službou svozu balíkové přepravy realizované naším smluvním partnerem. Kromě otázky ohledně celkové spokojenosti se svozem dostali naši zákazníci možnost slovně ohodnotit, s čím konkrétně byli spokojeni, nebo naopak s čím ne, případně co by se dalo vylepšit. Od samotného začátku nebyl průzkum navržen na omezenou dobu, naopak je přirozenou součástí našich služeb. Poznatky, které v rámci hovorů s klienty získáváme, jsou pro nás důležité a slouží jako zpětná vazba pro další směřování podoby našich služeb. 

Přivítali klienti tuto Vaši novou aktivitu?

S odstupem času si dovolím říci, že ano, byť zpočátku s mírným překvapením. Dnes již můžeme shrnout, že si na tuto naši novu službu zvykli. V průběhu letošního roku jsme uskutečnili více jak pět tisíc monitorovacích hovorů, kdy zjištěná výsledná spokojenost se svozy REMA přesáhla 99 %. V oblasti balíkové přepravy spokojenost za necelé druhé pololetí, kdy jsme začali sledovat i tento druh služby, převýšila 92 %. Tyto výsledky jednoznačně potvrzují, že i v tomto ne úplně jednoduchém období covidových opatření a omezeními s tím souvisejícími se nám podařilo a daří naplňovat nejenom očekávání našich partnerů, ale udržet i kvalitu poskytovaných služeb na úrovni, kterou jsme si předsevzali.

Rok 2021 byl i ve znamení nové odpadové legislativy. Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vstoupil v platnost před téměř dvanácti měsíci. Jak jej hodnotíte z pohledu činností kolektivních systémů REMA?

To je těžká otázka, a to hned z několika důvodů. Prvním je, že máme sice nové odpadové zákony, ale např. u zákona o výrobcích s ukončenou životností do dnešních dnů nemáme prováděcí vyhlášku, která má detailně upravit relativně hodně věcí rámovaných zákonem. Proto je těžké se k němu vyjadřovat, když fakticky po téměř dvanácti měsících neznáme procesní detaily, na jejichž základě by měla většina provozních činností kolektivních systémů fungovat. Návrh vyhlášky se aktuálně nachází ve finálním procesu a je tak trochu otázkou, v jaké podobě nakonec vyjde. Nová odpadová legislativa prošla dlouhodobým a složitým procesem tvorby, vyjednávání a následného schvalování, kdy základním východiskem byla implementace a transpozice evropských směrnic, platných v době zahájení přípravy. A bohužel i z tohoto důvodu se do nové legislativy nepromítlo vše, co by bylo s ohledem na aktuální a etickou ochranu životního prostředí potřebné. Přesto máme zákon, který je platný a je třeba ho respektovat.

Znamená ne-existence vyhlášky komplikace pro klienty kolektivních systémů REMA?

Vzhledem k tomu, že legislativa definovala dvouleté přechodné období, tak absence prováděcího předpisu pro ně ve své podstatě nic zásadního neznamená. Přesto byl ale rok 2021 pro naše klienty primárně rokem administrativním. A to zejména proto, že zákon upravil významné pasáže svých definic a předepsal povinnost uvést všechny smlouvy do souladu s aktuálně platnými zákony. Proto jsme byli nuceni aktualizovat naše dosavadní smluvní ujednání s klienty tak, abychom společně naplňovali nově nastavená pravidla. Nové, nahrazující smluvní ujednání zahrnuje poskytování stále stejné služby v nezměněném rozsahu, přičemž nadále odpovídá principu jednotnosti podmínek smluv o kolektivním plnění, které zákon o výrobcích s ukončenou životností nově definuje v § 44 odst. 2.

Jaké hlavní úkoly kolektivní systémy REMA v roce 2022 čekají?

V roce 2022 čeká kolektivní systémy REMA hned několik zásadních úkolů. Prvním z nich je pokračování optimalizací vnitřních procesů v souvislosti s dalším očekávaným navyšováním sběrů v rámci zpětných odběrů a 100% implementací nových provozních podmínek definovaných zákonem, resp. zejména budoucí vyhláškou. Druhým úkolem je digitalizace všech procesů tak, abychom snížili, ideálně minimalizovali, administrativní zátěž spojenou zejména s papírovou podobou dokumentů. Uplynulý rok a události spojené s pandemií koronaviru naše kroky spojené s komplexní digitalizací uspíšil a některé, zejména vnitřní procesy prošly zásadní změnou už letos. Třetí oblastí je tzv. přelicencování kolektivních systémů, kdy mají všichni provozovatelé stávajících kolektivních systémů v souvislosti s novým zákonem povinnost podat do konce roku 2022 novou žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému obsahující všechny zákonné požadavky. Bohužel z dvouletého přechodového období nám díky stále neexistující prováděcí vyhlášce nyní zbývá pouze rok a stále vlastně finálně nevíme, jaké podmínky a v jaké konkrétní podobě máme naplnit.

Jednou z nově stanovených povinností je realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům. Podrobnosti by měly být uvedeny v prováděcím předpise. Jsou kolektivní systémy REMA připraveny tyto nové povinnosti plnit?

I v této oblasti jde REMA podle mého názoru tím správným směrem. Osvěta a vzdělávání v oblasti správného nakládání s odpadním elektrozařízením je velice důležitá. Má nezanedbatelný pozitivní efekt na zmírnění environmentálních dopadů a je součástí řešení mnoha globálních problémů životního prostředí. Zejména děti a mládež vedeme k zodpovědnému nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, a především k předcházení vzniku odpadu obecně, vše v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Osvětě a environmentálnímu vzdělávání se věnujeme dlouhodobě, například v letošním roce jsme pro žáky základních škol připravili nový vzdělávací program s názvem Odpad není k zahození. Z pohledu širší veřejnosti jsme na konci července loňského roku zprovoznili ve spolupráci s Asociací Informačních Technologií a Telekomunikací bezplatnou telefonní linku Chytré recyklace jako přímý kontakt se spotřebiteli při řešení situace, jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem či bateriemi nebo akumulátory v rámci zpětného odběru. Následně jsme na to navázali stejnojmenným vzdělávacím webem a komunikací na sociálních sítích. Myslím, že z příkladného uvedení několika aktivit je zřejmé, že REMA bere realizaci skutečných osvětových a informačních aktivit velmi vážně.

Projekt Chytrá recyklace je Vaší výraznou aktivitou, navíc v září jste uskutečnili velkou online multioborovou konferenci Cirkulář Chytré recyklace. Splnila Vaše očekávání?

Od prvních okamžiků, kdy jsme začali o konferenci uvažovat, bylo naším cílem přinést novou platformu ke komunikaci recyklační a odpadové problematiky v podobě, která by byla pro obecenstvo nejen obsahově nabitá, ale také dynamicky a vizuálně zajímavá a chtěli jsme také umožnit účast velkému množství zájemců. Z pohledu těchto cílů považujeme proběhlou online konferenci za zdařilou. Oblast oběhového hospodářství jsme ukázali jako téma nejen ekologické, ale rovněž ekonomické i sociální. Jako téma vyzývající k osobní odpovědnosti, vzbuzující emoce, zájem, zaujetí a touhu ochraňovat přírodu, svět a lidi kolem sebe. Cirkulární ekonomika přitahuje celosvětovou pozornost, je také jednou z mála šancí pro planetu. A jsem přesvědčen, že právě osvěta a dlouhodobé environmentální vzdělávání hraje v celém procesu cirkulární ekonomiky důležitou roli. Správně vedená motivace dokáže vyvolat u veřejnosti tolik potřebný zájem o ochranu přírody a životního prostředí, ve kterém žijí.

Ve funkci generálního ředitele kolektivních systémů působíte přes sedm a půl roku. Teď jste oznámil, že v REMA na této pozici k 31. prosinci 2021 končíte. Co bude Váš odchod pro kolektivní systémy znamenat?

Na pozici generálního ředitele mě dočasně nahradí David Beneš, předseda představenstva společnosti REMA Systém, a.s., který je s kolektivními systémy REMA spojen od jejich počátků. Od roku 2014, kdy jsem na pozici generálního ředitele nastoupil, jsme společně udělali mnoho, a udělali jsme také maximum pro to, aby případná změna tohoto druhu neměla jakýkoliv vliv na strategii, na kvalitu poskytovaných služeb a na další vývoj společnosti. Proto pevně věřím, že tato změna nebude pro klienty a obchodní partnery REMA znamenat vůbec nic.

Děkuji za rozhovor.

Ze světa REMA

Ze světa REMA

Startuje sběrová soutěž pro Zelené firmy. Za vysloužilé elektro partnery odměníme atraktivními cenami

01. 06. 2023

U příležitosti patnáctého výročí ekologického projektu Zelená firma vyhlašujeme sběrovou soutěž pro všechny společnosti zapojené do projektu Zelená firma.

Ze světa REMA

Soutěž ve sběru vysloužilého elektra se mění na Ekoedu. Nově oceníme hned 10 nejlepších školek a škol

30. 05. 2023

Školy zapojené do projektu Zelená škola se mohou od června 2023 opět utkat v naší oblíbené soutěži ve sběru vysloužilých elektrozařízení.

Více zde