Ze světa REMA Systém

REMA pomáhá s odpadním elektrem více než tisícovce obcí. Podle čeho kolektivní systém vybírat?

Odpadní elektrozařízení a baterie představují problematickou a potenciálně nebezpečnou kategorii odpadu a pro obce je tak důležité umožnit svým občanům je legálně a zdarma odevzdat k ekologické recyklaci.

19. 09. 2022

Odpadní elektrozařízení a baterie představují problematickou a potenciálně nebezpečnou kategorii odpadu a pro obce je tak důležité umožnit svým občanům je legálně a zdarma odevzdat k ekologické recyklaci. Kvalitní podporu v této oblasti najdou u kolektivních systémů. Při výběru služeb je pro obce podstatné, zda svoz nebude zbytečně administrativně náročný či zda nebudou muset plnit vysoké množstevní kvóty, aby svoz mohl být realizován. Oceňují také rychlost svozu nebo služby na míru.

Výrobci elektrozařízení mají zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr vysloužilé elektroniky, přenosných baterií a akumulátorů a jejich následnou recyklaci a využití. Tyto povinnosti za výrobce obvykle řeší kolektivní systém, který ve spolupráci s obcí zřizuje místa zpětného odběru, a to ať už v obecním sběrném dvoře, či jiném sběrném místě.

Kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr odpadního elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů je hned několik. Podle jakých kritérií mohou představitelé obcí vybírat? „Pro řadu obcí je důležitá nejen kvalita služeb, ale například i míra doprovodné administrativy. Starostové se zajímají také o to, jestli kolektivní systém dokáže nabídnout vlastní sběrné nádoby na odpadní elektro. Velice podstatnou otázkou pak je to, zda je pro zajištění svozu potřeba splnit nějaké podmínky,“ vysvětluje Vítězslav Páral, manažer regionálních zastoupení kolektivních systémů REMA, které své služby poskytují více než 1 240 obcím napříč celou Českou republikou.

Naši klienti si cení zejména kvality, komplexnosti a rychlosti služeb, které REMA nabízí. Spolupráci obcím individuálně šijeme na míru, zároveň jim nabízíme i bezplatné odborné poradenství k problematice odpadních elektrozařízení a baterií v celé jeho šíři. Svoz zajišťujeme od množství 100 kilogramů, ani malé obce se tak u nás nemusejí obávat vysokých množstevních kvót, které by byly limitující pro realizaci svozu,“ uvádí Vítězslav Páral.

Minimum administrativy i finanční příspěvek 

Kolektivní systémy REMA zajišťují sběr, svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení včetně přenosných baterií a akumulátorů, definovaných zákonem o výrobcích s ukončenou životností, a to na náklady svých dovozců či výrobců elektroniky nebo baterií a s minimem administrativních úkonů – zpětný odběr všech odpadních elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů je zabezpečen na základě jedné smlouvy. Alternativně si obce mohou vybrat i nesmluvní spolupráci. „Jednoduchost a průhlednost systému je podpořena také jednotným měřítkem pro všechna elektrozařízení i přenosné baterie. Odebíráme je, aniž bychom některému materiálu dávali přednost,“ dodává Vítězslav Páral.

Každý sběrný dvůr nebo sběrné místo obce, které se stane součástí systému REMA, zároveň získává finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení ve výši 0,50 Kč/kg. Po převzetí a zpracování daného svozu je automaticky vygenerováno potvrzení o ekologickém nakládání s vyřazeným elektrozařízením či bateriemi. Své služby REMA nabízí i obcím, které disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory, překážkou není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru. Co se rychlosti svozu týče, maximální deklarovaný čas pro realizaci svozu je 10 pracovních dní od založení objednávky. Dlouhodobě se však reálná průměrná doba svozu pohybuje kolem 5 dní. Objednávku uskuteční obce jednoduše přes online aplikaci.

Projekt Zelená obec nabízí pomocnou ruku malým obcím 

Od roku 2008 se kterákoliv obec na území České republiky bez ohledu na počet obyvatel může také zdarma zapojit do projektu kolektivních systémů REMA nazvaného Zelená obec. Ten je zaměřen na sběr přenosných baterií a drobných odpadních elektrozařízení a podporuje uvědomělé nakládání občanů s tímto druhem odpadu. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Ke konci roku 2021 bylo do projektu Zelená obec zapojeno již přes 870 obcí. „Z našich statistik vyplývá, že projektu Zelená obec se účastní zejména menší obce. V nich totiž často chybí místa, kam by obyvatelé mohli vysloužilá elektrozařízení odkládat. Malé obce se zpočátku snažily řešit jejich sběr samy, to pro ně ale z dlouhodobého hlediska nebylo udržitelné. Společnosti REMA nejen jim v této oblasti nabízejí pomocnou ruku v podobě možnosti využívat kvalitních služeb za férových podmínek. Umožňujeme všem obcím uzavřít skutečná partnerství, bez ohledu na jejich velikost či geografickou dostupnost,“ uzavírá Vítězslav Páral.

Foto: istockphoto.com

Ze světa REMA Systém