Ze světa REMA Systém

Rok 2022 bude znamenat pro kolektivní systémy REMA nové výzvy, a zejména nové příležitosti

Turbulentní události roku 2021, i roku předchozího, zapříčinily, že mnoho lidí i společností změnilo způsob, jakým věci dělají. My v REMA jsme nebyli jiní, i my jsme transformovali a upravovali své procesy a připravovali se na budoucí digitalizaci.

10. 12. 2021

"Turbulentní události roku 2021, i roku předchozího, zapříčinily, že mnoho lidí i společností změnilo způsob, jakým věci dělají. My v REMA jsme nebyli jiní, i my jsme transformovali a upravovali své procesy a připravovali se na budoucí digitalizaci. Nebyla to ale jen pandemie koronaviru, která hýbala celým světem, velkou výzvu pro oblast odpadového a recyklačního průmyslu, resp. kolektivních systémů znamenala i nová legislativa, která vstoupila v platnost v lednu 2021 a která s sebou přinesla nový, samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností. Bohužel k tomuto zákonu stále ještě schází prováděcí předpis, a i z tohoto důvodu bude pro kolektivní systémy REMA rok 2022 rokem nových příležitostí,“ říká v bilančním rozhovoru generální ředitel kolektivních systémů REMA David Vandrovec.

Blíží se závěr roku, a to právem svádí k bilancování a hodnocení. Vyjádřeno čísly, jaký byl rok 2021 pro kolektivní systémy REMA?


Náš směr je nepochybně správný, opět směřujeme k nejvyšší hodnotě sběru v historii REMA a v této souvislosti očekáváme i splnění všech kvót a cílů ve vztahu k evropské a české legislativě. Obdobný vývoj naznačují i celkové počty operovaných objednávek. Balíkové svozy představují i nadále řádově třetinu ze všech objednávek, o úspěšnosti hovoří i setrvalý trend poměru počtu objednávek od smluvních partnerů, tedy více než 75 %. Tuto skutečnost podtrhuje i průměrná doba svozu v délce 4,2 dne, což je doba o 5 % kratší než v roce 2020. 

Dokáže REMA i s rostoucím objemem sběru ohlídat kvalitu poskytovaných služeb?

Zejména s ohledem k narůstajícímu množství svážených odpadních elektrozařízení, baterií i akumulátorů jsme se významnějším způsobem soustředili právě na kvalitu poskytovaných služeb. Již v roce 2020 jsme z realizovaných úprav zavadli mimo jiné monitoring spokojenosti zákazníků se svozy v rámci sběrné sítě REMA, koncem léta 2021 přibyl i monitoring spokojenosti se službou svozu balíkové přepravy realizované naším smluvním partnerem. Kromě otázky ohledně celkové spokojenosti se svozem dostali naši zákazníci možnost slovně ohodnotit, s čím konkrétně byli spokojeni, nebo naopak s čím ne, případně co by se dalo vylepšit. Od samotného začátku nebyl průzkum navržen na omezenou dobu, naopak je přirozenou součástí našich služeb. Poznatky, které v rámci hovorů s klienty získáváme, jsou pro nás důležité a slouží jako zpětná vazba pro další směřování podoby našich služeb. 

Přivítali klienti tuto Vaši novou aktivitu?

S odstupem času si dovolím říci, že ano, byť zpočátku s mírným překvapením. Dnes již můžeme shrnout, že si na tuto naši novu službu zvykli. V průběhu letošního roku jsme uskutečnili více jak pět tisíc monitorovacích hovorů, kdy zjištěná výsledná spokojenost se svozy REMA přesáhla 99 %. V oblasti balíkové přepravy spokojenost za necelé druhé pololetí, kdy jsme začali sledovat i tento druh služby, převýšila 92 %. Tyto výsledky jednoznačně potvrzují, že i v tomto ne úplně jednoduchém období covidových opatření a omezeními s tím souvisejícími se nám podařilo a daří naplňovat nejenom očekávání našich partnerů, ale udržet i kvalitu poskytovaných služeb na úrovni, kterou jsme si předsevzali.

Rok 2021 byl i ve znamení nové odpadové legislativy. Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vstoupil v platnost před téměř dvanácti měsíci. Jak jej hodnotíte z pohledu činností kolektivních systémů REMA?

To je těžká otázka, a to hned z několika důvodů. Prvním je, že máme sice nové odpadové zákony, ale např. u zákona o výrobcích s ukončenou životností do dnešních dnů nemáme prováděcí vyhlášku, která má detailně upravit relativně hodně věcí rámovaných zákonem. Proto je těžké se k němu vyjadřovat, když fakticky po téměř dvanácti měsících neznáme procesní detaily, na jejichž základě by měla většina provozních činností kolektivních systémů fungovat. Návrh vyhlášky se aktuálně nachází ve finálním procesu a je tak trochu otázkou, v jaké podobě nakonec vyjde. Nová odpadová legislativa prošla dlouhodobým a složitým procesem tvorby, vyjednávání a následného schvalování, kdy základním východiskem byla implementace a transpozice evropských směrnic, platných v době zahájení přípravy. A bohužel i z tohoto důvodu se do nové legislativy nepromítlo vše, co by bylo s ohledem na aktuální a etickou ochranu životního prostředí potřebné. Přesto máme zákon, který je platný a je třeba ho respektovat.

Znamená ne-existence vyhlášky komplikace pro klienty kolektivních systémů REMA?

Vzhledem k tomu, že legislativa definovala dvouleté přechodné období, tak absence prováděcího předpisu pro ně ve své podstatě nic zásadního neznamená. Přesto byl ale rok 2021 pro naše klienty primárně rokem administrativním. A to zejména proto, že zákon upravil významné pasáže svých definic a předepsal povinnost uvést všechny smlouvy do souladu s aktuálně platnými zákony. Proto jsme byli nuceni aktualizovat naše dosavadní smluvní ujednání s klienty tak, abychom společně naplňovali nově nastavená pravidla. Nové, nahrazující smluvní ujednání zahrnuje poskytování stále stejné služby v nezměněném rozsahu, přičemž nadále odpovídá principu jednotnosti podmínek smluv o kolektivním plnění, které zákon o výrobcích s ukončenou životností nově definuje v § 44 odst. 2.

Jaké hlavní úkoly kolektivní systémy REMA v roce 2022 čekají?

V roce 2022 čeká kolektivní systémy REMA hned několik zásadních úkolů. Prvním z nich je pokračování optimalizací vnitřních procesů v souvislosti s dalším očekávaným navyšováním sběrů v rámci zpětných odběrů a 100% implementací nových provozních podmínek definovaných zákonem, resp. zejména budoucí vyhláškou. Druhým úkolem je digitalizace všech procesů tak, abychom snížili, ideálně minimalizovali, administrativní zátěž spojenou zejména s papírovou podobou dokumentů. Uplynulý rok a události spojené s pandemií koronaviru naše kroky spojené s komplexní digitalizací uspíšil a některé, zejména vnitřní procesy prošly zásadní změnou už letos. Třetí oblastí je tzv. přelicencování kolektivních systémů, kdy mají všichni provozovatelé stávajících kolektivních systémů v souvislosti s novým zákonem povinnost podat do konce roku 2022 novou žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému obsahující všechny zákonné požadavky. Bohužel z dvouletého přechodového období nám díky stále neexistující prováděcí vyhlášce nyní zbývá pouze rok a stále vlastně finálně nevíme, jaké podmínky a v jaké konkrétní podobě máme naplnit.

Jednou z nově stanovených povinností je realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům. Podrobnosti by měly být uvedeny v prováděcím předpise. Jsou kolektivní systémy REMA připraveny tyto nové povinnosti plnit?

I v této oblasti jde REMA podle mého názoru tím správným směrem. Osvěta a vzdělávání v oblasti správného nakládání s odpadním elektrozařízením je velice důležitá. Má nezanedbatelný pozitivní efekt na zmírnění environmentálních dopadů a je součástí řešení mnoha globálních problémů životního prostředí. Zejména děti a mládež vedeme k zodpovědnému nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, a především k předcházení vzniku odpadu obecně, vše v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Osvětě a environmentálnímu vzdělávání se věnujeme dlouhodobě, například v letošním roce jsme pro žáky základních škol připravili nový vzdělávací program s názvem Odpad není k zahození. Z pohledu širší veřejnosti jsme na konci července loňského roku zprovoznili ve spolupráci s Asociací Informačních Technologií a Telekomunikací bezplatnou telefonní linku Chytré recyklace jako přímý kontakt se spotřebiteli při řešení situace, jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem či bateriemi nebo akumulátory v rámci zpětného odběru. Následně jsme na to navázali stejnojmenným vzdělávacím webem a komunikací na sociálních sítích. Myslím, že z příkladného uvedení několika aktivit je zřejmé, že REMA bere realizaci skutečných osvětových a informačních aktivit velmi vážně.

Projekt Chytrá recyklace je Vaší výraznou aktivitou, navíc v září jste uskutečnili velkou online multioborovou konferenci Cirkulář Chytré recyklace. Splnila Vaše očekávání?

Od prvních okamžiků, kdy jsme začali o konferenci uvažovat, bylo naším cílem přinést novou platformu ke komunikaci recyklační a odpadové problematiky v podobě, která by byla pro obecenstvo nejen obsahově nabitá, ale také dynamicky a vizuálně zajímavá a chtěli jsme také umožnit účast velkému množství zájemců. Z pohledu těchto cílů považujeme proběhlou online konferenci za zdařilou. Oblast oběhového hospodářství jsme ukázali jako téma nejen ekologické, ale rovněž ekonomické i sociální. Jako téma vyzývající k osobní odpovědnosti, vzbuzující emoce, zájem, zaujetí a touhu ochraňovat přírodu, svět a lidi kolem sebe. Cirkulární ekonomika přitahuje celosvětovou pozornost, je také jednou z mála šancí pro planetu. A jsem přesvědčen, že právě osvěta a dlouhodobé environmentální vzdělávání hraje v celém procesu cirkulární ekonomiky důležitou roli. Správně vedená motivace dokáže vyvolat u veřejnosti tolik potřebný zájem o ochranu přírody a životního prostředí, ve kterém žijí.

Ve funkci generálního ředitele kolektivních systémů působíte přes sedm a půl roku. Teď jste oznámil, že v REMA na této pozici k 31. prosinci 2021 končíte. Co bude Váš odchod pro kolektivní systémy znamenat?

Na pozici generálního ředitele mě dočasně nahradí David Beneš, předseda představenstva společnosti REMA Systém, a.s., který je s kolektivními systémy REMA spojen od jejich počátků. Od roku 2014, kdy jsem na pozici generálního ředitele nastoupil, jsme společně udělali mnoho, a udělali jsme také maximum pro to, aby případná změna tohoto druhu neměla jakýkoliv vliv na strategii, na kvalitu poskytovaných služeb a na další vývoj společnosti. Proto pevně věřím, že tato změna nebude pro klienty a obchodní partnery REMA znamenat vůbec nic.

Děkuji za rozhovor.

Ze světa REMA Systém