Ze světa REMA Systém

Témata týkající se šetrného přístupu k ochraně životního prostředí veřejnost zajímají, ukázala multioborová konference Cirkulář Chytré recyklace

Multioborové online konference, která proběhla v prostředí pražského televizního studia ve čtvrtek 23. září 2021, se zúčastnilo více než šest set registrovaných návštěvníků z řad firem, zástupců měst a obcí, veřejných institucí a široké veřejnosti.

05. 10. 2021

Multioborové online konference, která proběhla v prostředí pražského televizního studia ve čtvrtek 23. září 2021, se zúčastnilo více než šest set registrovaných návštěvníků z řad firem, zástupců měst a obcí, veřejných institucí a široké veřejnosti. V průběhu dne zhlédli dvanáct přednášek odborníků napříč celým řetězcem nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství. Součástí programu byla i panelová diskuze, kterou diváky provedl Nikita Poljakov, šéfredaktor zpravodajského deníku E15. Cirkulář Chytré recyklace uspořádala Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) spolu s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Konference se konala poprvé, navázala však na dlouholetý původní Seminář (nejen) pro Zelené firmy, který byl doposud pořádán kolektivními systémy REMA za fyzické účasti přednášejících i posluchačů, ale za omezené kapacity. Nejen z tohoto důvodu, ale i s ohledem na epidemickou situaci v souvislosti s koronavirem se konference s upraveným obsahem a pod novým názvem Cirkulář Chytré recyklace přesunula do online prostředí. „Tím zásadním, co vedlo ke vzniku samotného vzdělávacího projektu Chytré recyklace, byla myšlenka, naše ryzí přesvědčení, že osvěta a edukace v oblasti ochrany životního prostředí a planety je důležitou součástí celého procesu nejen nakládání s nepotřebnými výrobky, ale de facto celého systému cirkulární ekonomiky. A to nejen v souvislosti se zpětným odběrem, ale v rámci celé hierarchie nakládání s odpady, včetně důrazu na předcházení jejich vzniku,“ uvedl ke konferenci David Vandrovec, předseda představenstva AITAT a generální ředitel společností REMA. „Každá akce přináší reakci, každá jednotlivá aktivita je v řadě možností zejména příležitostí, jak všechny důležité procesy týkající se životního prostředí a ochrany planety před klimatickými změnami rozvíjet a posouvat dál,“ zdůraznil.

„Smyslem uspořádání konference pod hlavičkou Chytré recyklace bylo především vzbudit u veřejnosti zájem o oblast ochrany a péče o prostředí, ve kterém žijeme. Nemáme ambice stát se odborníky na environmentální vzdělávání, ale chceme našimi aktivitami přispět do komplexní multioborové vzdělávací a diskusní skládačky. Chceme propojovat užitečnou spolupráci veřejného sektoru, podnikatelských subjektů, nevládních a neziskových organizací i akademické sféry ve funkční celek, který bude ve výsledku pomáhat chránit životní prostředí s cílem šetřit primární surovinové zdroje a energii,“ doplnila vize projektu Pavlína Sporková, koordinátorka projektu Chytrá recyklace.

KONFERENCE CIRKULÁŘ CHYTRÉ RECYKLACE JE STÁLE ONLINE!

V průběhu konferenčního dne se divákům pod moderátorskou taktovkou ekonomické redaktorky a novinářky Michaly Hergetové představilo dvanáct přednášejících z nejrůznějších oborů odpadového a recyklačního průmyslu a dalších institucí, kteří společně naplnili více než 6 hodin video záznamu. Webové stránky během samotné konference zaznamenaly přibližně 6,5 tisíce interakcí. Kompletní záznam všech přednášek včetně virtuálních stánků s doplňujícími informacemi k přednáškám a s kontakty na jednotlivé účastníky konference je možné stále navštívit na webu konference na adrese www.remaonline.cz. 

Cirkulář Chytré recyklace ukázal, že každý může začít u sebe, ať už jde o gastoodpady, plastové odpady, elektroodpady, či kancelářské odpady. Ukázal rovněž, že firmy, instituce i jednotlivci napříč odpadovým a recyklačním průmyslem spolu umí mluvit, dokáží v dnešní době v odpadech vidět souvislosti a dokáží též hledat cirkulární příležitosti. Ostatně právě to, zda je současný celosvětový tlak na uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti, bylo i tématem zajímavé panelové diskuse v půli konferenčního dne. Účastnili se jí Zuzana Holá za Vodafone, David Vandrovec za společnosti REMA, Tomáš Hlavenka za ASHPA oběhová hospodářství, Patrik Luxemburk za Stabilplastik a Ladislav Trylč za Ministerstvo životního prostředí ČR.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

 • David Vandrovec zdůraznil odpovědnost vlastního bytí, odpovědnost za spotřebu a nutnost šetrně přistupovat ke zdrojům, které již máme.
 • Tomáš Hlavenka ze společnosti ASHPA oběhová hospodářství v netradičním vstupu uvažoval o tom, zda patří ideologie a propaganda do oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky.
 • Martin Zemek z České inspekce životního prostředí přiblížil divákům kontrolní činnost inspekce v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků.
 • Lucie Zrnovská z PRAKTIK systemu představila elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě a jak je důležité pro úspěšnou recyklaci nejen surovinu získat, ale také zpětně navrátit do nových výrobků a uzavřít recyklační kruh.
 • Patrik Luxemburk ze společnosti Stabilplastik se zaměřil na aktuální problémy materiálové recyklace v ČR z pohledu praxe, výrobního procesu a postavení České republiky v rámci cirkulární ekonomiky.
 • Vladimíra Karasová z reuse centra odpadové a recyklační společnosti OZO Ostrava přiblížila činnost centra jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky.
 • Pavlína Sporková nastínila vizi projektu Chytrá recyklace, kterou je, aby veřejnost a zejména koneční spotřebitelé dokázali porozumět širším souvislostem, které je dovedou k environmentálně prospěšnému, udržitelnému a odpovědnému zacházení nejen s elektrozařízeními, elektroodpadem či bateriemi.
 • Tomáš Schaffartzik z Charity Opava se zabýval otázkami, zda patří sociální podnikání do oblasti cirkulární ekonomiky, a jaké jsou jeho principy, smysl a podstata, jaký je pohled samotných lidí se zdravotním či jiným znevýhodněním na činnost sociálního podniku a jaké konkrétní cesty existují v procesu zlepšování života lidem, svému okolí i sobě navzájem.
 • Jan Mára ze společnosti ARMOR divákům představil program OWA na odběr a 100% recyklaci vypsaných tonerových kazet, jejíž obrovský přínos spočívá v řízení oběhu surovin, přesně podle principů cirkulární ekonomiky,
 • Katarina Kajánková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přednášela o cirkulárních gastroodpadech a o tom, že tento pojem nemá v současném zákoně o odpadech přesnou definici. Ukázala, že existují i další cesty, jak z této biologické hmoty získat co nejvíce a jak nevyhnutelný odpad využít co nejefektivnějším způsobem.
 • Vanda Dušková za O2 Czech Republic ukázala, kde technologie pomáhají a mimo jiné přiblížila, v čem spočívá spolupráce Nadace O2, Rema Systému a Linky Bezpečí a jakým způsobem je O2 zapojeno do projektu Zelená firma a jak jsou zapojeni do vzdělávání v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí zaměstnanci v O2.
 • V poslední přednášce konferenčního dne představil Jan Chovanec ze společnosti Ekotermex spalovnu nebezpečného odpadu jako podporu odpadového a oběhového hospodářství a přiblížil, jak se nakládá s odpadem, který nelze kvůli jeho materiálovým či jiným vlastnostem recyklovat.

„Vliv člověka na planetu je viditelný, proto i všechny aktivity směřované k pomoci zachovat naše prostředí budoucím generacím jsou důležité. Pokud skutečně porozumíme všem procesům, máme šanci zaujmout ten správný přístup k ochraně životního prostředí, ke správnému nakládání se zdroji, k umírněné spotřebě a z ní plynoucích odpadů, a hlavně k předcházení vzniku odpadů. Budoucí kondice planety leží v našich rukách,“ dodal ke konferenci na závěr David Vandrovec.

O PROJEKTU CHYTRÁ RECYKLACE

Projekt Chytrá recyklace vznikl z iniciativy Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů. Cílem projektu je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory. Podrobnosti na www.chytrarecyklace.cz.

Foto: REMA Systém

Ze světa REMA Systém