Ze světa REMA Systém

Více než 1 800 našich zákazníků obdrží své environmentální vyúčtování

V nejbližších dnech od nás spolupracující obce, firmy, školy a další organizace, které za rok 2023 prostřednictvím naší sítě odevzdaly ke zpětnému odběru a recyklaci minimálně 600 kg vysloužilých elektrozařízení, obdrží své environmentální vyúčtování.

21. 02. 2024

Přes 1 800 našich zákazníků obdrží v průběhu února takzvané environmentální vyúčtování. Díky němu uvidí, jak jimi odevzdané množství vysloužilých elektrozařízení ušetřilo přírodní zdroje či přispělo k redukci emisí oxidu uhličitého. Dokument slouží jako zpětná vazba i jako poděkování za jejich odpovědnou snahu o ochranu životního prostředí.

V nejbližších dnech začneme spolupracujícím obcím, firmám, školám a dalším organizacím, které za rok 2023 prostřednictvím naší sběrné sítě odevzdaly ke zpětnému odběru a recyklaci minimálně 600 kg vysloužilých elektrozařízení, rozesílat takzvané environmentální vyúčtování. Tento dokument v přehledné infografice ukazuje nejen to, kolik odpadních elektrozařízení daný subjekt v daném roce odevzdal, ale především to, jak tímto krokem pomohl k šetření životního prostředí a cenných zdrojů.

Množství odevzdaného vysloužilého elektrozařízení je pro účely environmentálního vyúčtování přesně přepočítáno na ušetřenou elektrickou energii, hmotnost uspořených primárních surovin, vody či ropy nebo množství CO2, které díky odevzdání starého elektra k recyklaci či druhotnému materiálovému využití nebylo vyprodukováno a vypuštěno do atmosféry. Jedna LCD televize odevzdaná k recyklaci tak například zamezí znečištění m³ vody. Pro představu uveďme, že toto množství vystačí jednomu člověku na více než měsíc.

Prostřednictvím environmentálních vyúčtování předáváme spolupracujícím subjektům cennou zpětnou vazbu v přehledné a vizuálně atraktivní formě. Chceme jim takto poděkovat za jejich ekologické úsilí a také je motivovat, aby vyúčtování sdílely se svými občany, zaměstnanci či širokou veřejností a inspirovaly je tak k většímu zapojení do ochrany naší planety,“ uvádí Lýdia Stanková, manažerka marketingových projektů REMA Systém.

Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu. Podle odborných výpočtů jej možná bude lidstvo do roku 2050 produkovat 110 milionů tun ročně. Aktuálně se na Zemi může vyskytovat přes 300 milionů tun nezrecyklovaného odpadního elektra. Toto vše znamená ohromnou zátěž pro naše životní prostředí a také obrovské plýtvání cennými zdroji druhotných surovin. „Přesně proto je nesmírně důležité, aby se do sběru a odevzdávání odpadních elektrozařízení zapojili nejen lidé jako jednotlivci, ale zejména celé obce, školy, firmy a další organizace,“ dodává Lýdia Stanková.

Společnosti mohou environmentální vyúčtování využít při komunikaci svých ESG aktivit

Environmentální vyúčtování mohou obce, společnosti a další organizace využít při prezentování svých ESG aktivit či jako datový podklad pro svůj ESG reporting, který se v následujících letech stane povinným pro čím dál více firem. Pojem ESG (zkratka anglických slov environmental, social a governance) je pevně spjat s takzvanou společenskou odpovědností, a to ve třech oblastech: environmentální, sociální a řízení společnosti.

Na požadavky směrnice CSRD o nefinančním reportování firem včetně reportování ESG dle nejnovějších požadavků ESRS reaguje i naše společnost. Nově jsme proto zřídili oddělení ESG. „Přestože se na nás povinnost ESG reportingu nyní nevztahuje, přijímáme tento závazek dobrovolně. Vnímáme jej jako příležitost a benefit pro další rozvoj,“ uvádí Jakub Sapák, ESG specialista REMA Systém.

Dlouhodobou vizí naší společnosti je být inovativní firmou ve svém oboru a nadále rozvíjet svou činnost a služby zákazníkům. Abychom potvrdili naši transparentnost a kladný a zodpovědný postoj k udržitelnosti, budeme všechna data a informace spojené s reportingem poskytovat také našim partnerům. ESG report tak bude součástí i naší výroční zprávy. „V REMA Systém vnímáme ESG jako příležitost, díky které se můžeme rozvíjet jako společnost zodpovědná k přírodě, našim partnerům i zaměstnancům,“ říká Jakub Sapák.

Environmentální vyúčtování REMA Systém, a.s. za rok 2023

Díky kvalitní síti míst zpětného odběru a spolupráci s pečlivě vybranými zpracovateli odpadních elektrozařízení se nám podařilo v roce 2023 dosáhnout významných environmentálních úspor, které jsou výsledkem vysoké míry opětovného použití a materiálového využití. Celkový zpětný odběr odpadních elektrozařízení v roce 2023 činil více než 29.000 tun, což představuje míru zpětného odběru vyšší než 66 %.

Ze světa REMA Systém